World Employment and Social Outlook 2016: Trends for Youth

Wereldwijde jeugdwerkloosheid stijgt opnieuw

Onderzoek van de IAO wijst op een stijging van de jeugdwerkloosheid in 2016, na een aantal jaren van vooruitgang. Werkende jongeren worden onevenredig getroffen door armoede.

Persbericht | 24 augustus 2016
GENEVE (IAO Nieuws) – De Internationale Arbeidsorganisatie schat dat het wereldwijde jeugdwerkloosheidspercentage in 2016 13.1% zal bedragen, en stabiel zal blijven in 2017 (in 2015 was dit 12.9%).

Volgens het rapport World Employment and Social Outlook 2016, Trends for youth zal het wereldwijde aantal werkloze jongeren dit jaar met een half miljoen toenemen, tot 71 miljoen, de eerste significante stijging in drie jaar.

Zorgwekkender is het aantal jongeren die in armoede leven, vaak in ontwikkelende landen, ondanks het feit dat ze een job hebben. 156 miljoen jongeren, of 37.7% van de werkende jongeren leven in armoede of extreme armoede (ten opzichte van 26% van de werkende volwassenen).

“De alarmerende toename van de jeugdwerkloosheid en het hoge aantal jongeren in armoede geven aan hoe moeilijk het zal zijn om de wereldwijde doelstelling om een einde te maken aan armoede tegen 2030, te halen, tenzij we dubbel zo hard streven naar duurzame economische groei, en waardig werk.” zei Deborah Greenfield, IAO Adjunct-directeur-generaal voor Beleid. “Dit onderzoek toont ook de grote ongelijkheden tussen jonge vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt, waaraan de Lidstaten van de IAO en de sociale partners dringend het hoofd moeten bieden.”

Ongelijke kansen

Alle arbeidsmarktindicatoren wijzen op grote ongelijkheden tussen jonge vrouwen en mannen, die resulteren in een nog grotere kloof in de overgang naar volwasssenheid. In 2016 bedraagt de arbeidsmarktdeelname van jonge mannen tot nu toe 53.9%, terwijl 37.3% van de jonge vrouwen tewerkgesteld zijn, een kloof van 16.6 procentpunten. In Noord-, Zuid- en West-Europa zien we echter het omgekeerde fenomeen.

Het probleem is erg acuut in Zuid-Azië, de Arabische Staten en Noord-Afrika, waar de arbeidsmarktdeelname van jonge vrouwen in 2016 respectievelijk 32.9, 32.3 en 30.2 procentpunten lager ligt dan van jonge mannen.

Werkloosheid neemt toe door groeivertraging in ontwikkelende landen

De wereldwijde economische groei in 2016 wordt geschat op 3.2%, 0.4 procentpunt lager dan voorspeld in 2015.
“Een aantal belangrijke ontwikkelende landen die grondstoffen exporteren zitten in een diepere recessie dan verwacht, waardoor de groei in een aantal ontwikkelde landen stagneert,” zei Steven Tobin, Senior Economist en hoofdauteur van het rapport. “In ontwikkelingslanden is de stijging van de jeugdwerkloosheid erg opvallend.”

In ontwikkelende landen zal het werkloosheidscijfer naar verwachting stijgen van 13.3% in 2015 naar 13.7% in 2017 (53.5 miljoen werklozen in 2017).

Werkende armen

Jongeren hebben vaker banen van slechte kwaliteit, ook al zijn er belangrijke regionale verschillen. In sub-Sahara Afrika worden maar liefst 7 op de 10 werkende jongeren getroffen door armoede. Dit percentage ligt ook hoog in de Arabische Staten (39%) en in Zuid-Azië (49%).

In de ontwikkelde economieën zien we een verschuiving van de armoede: jongeren nemen nu de plaats in van de ouderen als de groep die het meest risico loopt op armoede (en minder dan 60% van het mediane inkomen verdient). In 2014 bedroeg het aantal jongeren in de EU die een hoog risico lopen op armoede bijna 13%, tegenover 9.6% voor werkende volwassenen (25-54 jaar). Tijdens hetzelfde jaar waren respectievelijk 29% en 37% van de jongeren in de EU onvrijwillig deeltijds of tijdelijk aan het werk. Groter nog is de uitdaging in een aantal landen waar het risico op armoede voor werkende jongeren meer dan 20% bedraagt.

Bereidheid om te migreren

Een verhoogde werkloosheidsgraad is één van de vele redenen waarom jonge mensen beslissen om te emigreren. Ook het vooruitzicht op een job die onvoldoende is om uit te armoede te geraken, en een gebrek aan hoog kwalitatieve jobs dragen bij tot die beslissing.

In 2015 was één op de vijf jongeren tussen 15 en 29 jaar bereid om permanent naar een ander land te verhuizen. In sub-Sahara Afrika, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied was dat 38%, in Oost-Europa 37%.