Werk en sociale vooruitzichten in de wereld - Trends voor 2016

Wereldwijde werkloosheid zal stijgen in 2016 en 2017, voorspelt de IAO

Ondanks een terugval van de werkloosheid in een aantal ontwikkelde economieën, toont een nieuwe analyse dat de wereldwijde jobcrisis niet voorbij is, zeker niet voor groeilanden.

Persbericht | 19 januari 2016
GENÈVE/BRUSSEL (IAO Nieuws) – Een nieuw IAO-rapport waarschuwt dat de aanhoudende hoge werkloosheid en kwetsbare banen in veel ontwikkelende economieën grote gevolgen hebben voor de wereld van werk. 

De werkloosheid bedroeg in 2015 197.1 miljoen, 27 miljoen meer dan voor de crisis in 2007, en verwacht wordt dat ze in 2016 met ongeveer 2.3 miljoen zal stijgen tot 199.4 miljoen. Nog eens 1.1 miljoen werklozen zullen zich bij deze groep voegen in 2017, voorspelt het IAO-rapport Werk en sociale vooruitzichten in de wereld - Trends voor 2016 (WESO).

“De vertraging van de ontwikkelende economieën, gecombineerd met een scherpe daling van de grondstofprijzen, heeft een dramatisch effect op de wereld van werk,” zegt IAO directeur-generaal Guy Ryder.

“Veel mensen moeten een laagbetaalde job aanvaarden, zowel in groei- als ontwikkelende landen, en ook meer en meer in ontwikkelde landen. Ondanks het verminderde aantal werklozen in sommige EU-landen en in de VS, blijven te veel mensen zonder werk. We moeten snel actie ondernemen om het aantal werkbare jobs op te voeren of we lopen het risico op toenemende sociale spanningen,” voegt hij toe.

Ontwikkelende economieën hardst getroffen

Het werkloosheidscijfer voor ontwikkelde economieën is gedaald van 7.1 procent in 2014 naar 6.7 procent in 2015. Een aantal Centraal- en Noord-Europese landen hadden in 2015 een betere groei van de werkgelegenheid dan voorspeld. In de meeste gevallen was de verbetering echter niet voldoende om de werkgelegenheidskloof te dichten die ontstond als gevolg van de financiële crisis.

De vooruitzichten inzake werkgelegenheid zijn nu minder goed in de groei- en ontwikkelende landen, vooral in Brazilië, China en olie-producerende landen.

“De onstabiele economie en volatiele kapitaalstromen, de nog steeds dIsfunctionele financiële markten en een tekort aan de vraagzijde wereldwijd blijven bedrijven parten spelen en zetten een rem op investeringen en jobcreatie,” verklaart Raymond Torres, Directeur van het IAO-Onderzoeksdepartement.

“Beleidsmakers moeten zich meer richten op het versterken van sociale beleidsmaatregelen, en buitensporige ongelijkheden aanpakken. Er is voldoende bewijs dat een goed ontworpen arbeidsmarkt- en sociaal beleid essentieel is voor economische groei en om de jobcrisis aan te pakken. Bijna acht jaar na het begin van de wereldwijde crisis hebben we dringend een sterkere beleidsaanpak nodig,” aldus Torres.

De auteurs van het WESO-rapport bespreken ook de kwaliteit van werk, dat een grote uitdaging blijft. Ook al zijn de armoedecijfers gedaald, het tempo waarmee het aantal werkende armen in de ontwikkelende economieën verminderd, is vertraagd. Een aantal bronnen suggereren dat het aantal werkende armen in Europa aan het stijgen is. Kwetsbare tewerkstelling zorgt voor 46 procent van de totale wereldwijde tewerkstelling, en treft bijna anderhalf miljard mensen.

Arbeidsmarktparticipatie

Wanneer er een tekort is aan fatsoenlijke jobs, bestaat de kans dat meer werkzoekenden hun pogingen om werk te vinden, opgeven. Wereldwijd zijn meer dan twee miljard mensen die deel uitmaken van de beroepsbevolking, niet aan het werk. In 2015 vervoegden zo’n 26 miljoen mensen deze groep. Het rapport stipt aan dat de ontwikkelde en groei-economieën hun aantallen wellicht verder zullen zien toenemen.

Informele arbeid aanpakken

Het rapport toont dat informele tewerkstelling - als percentage van tewerkstelling in niet-agrarische sectoren - meer dan 50 procent bedraagt in de helft van de ontwikkelende en groeilanden met vergelijkbare gegevens. In één derde van deze landen gaat het om 65 procent van de werkenden.

“Het gebrek aan waardige jobs doet mensen kiezen voor de schaduweconomie, die wordt gekenmerkt door een lage productiviteit, een laag loon en geen sociale bescherming. Dit moet veranderen. Een snel en krachtig antwoord is nodig om de omvang van de wereldwijde uitdaging inzake jobs het hoofd te bieden. Dit is cruciaal voor de succesvolle implementatie van de nieuwe 2030 Agenda voor Duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties,” besluit Ryder.