ILO: “Een groen herstel zou 20 miljoen bijkomende jobs scheppen tegen 2030”

Tijdens een vergadering georganiseerd door de Europese Commissie benadrukte de IAO dat klimaatactie een enorme kans voor onze economieën betekent. De overgang naar een koolstofarme economie levert netto banenwinst op, maar gaat ook gepaard met ingrijpende structurele veranderingen op de arbeidsmarkten. Het is daarom cruciaal om de werkgelegenheids- en sociale dimensies van klimaatactie aan te pakken.

Nieuwsbericht | 28 april 2021
Vic Van Vuuren, directeur Ondernemingen bij de IAO, sprak de derde editie toe van de bijeenkomst van het Just Transition Platform, georganiseerd door de directoraten-generaal Regionaal beleid en Energie van de Europese Commissie. Hij nam deel aan de sessie "Just Transition Going Global".

De bijeenkomst kwam op het juiste moment, aangezien de EU-lidstaten momenteel hun territoriale plannen voor een rechtvaardige overgang voorbereiden, alsmede hun respectieve investeringen die moeten worden ondersteund door het mechanisme voor een rechtvaardige overgang, dat deel uitmaakt van het Europese Green Deal-investeringsplan. Het mechanisme biedt financiële en praktische steun om de sociale en economische gevolgen van de overgang aan te pakken, met bijzondere aandacht voor de EU-regio's, -industrieën en -werknemers die met de grootste uitdagingen te maken zullen krijgen.

De directeur van de IAO toonde zich verheugd over de strategische leidersrol die de EU speelt met betrekking tot de rechtvaardige transitie en haar mechanisme voor een rechtvaardige transitie. Hij noemde het mechanisme "een belangrijk instrument voor de EU om haar klimaatdoelstellingen te verwezenlijken en tegelijkertijd de uitdagingen aan te pakken die dit met zich meebrengt voor gebieden die sterk afhankelijk zijn van koolstofintensieve sectoren". Dit is van essentieel belang omdat uit onderzoek blijkt dat de omschakeling naar een koolstofarme economie netto meer banen oplevert, maar ook diepgaande structurele veranderingen op de arbeidsmarkten met zich meebrengt. Er zijn doelbewuste en gerichte beleidsinspanningen nodig om de werkgelegenheidskansen te helpen veiligstellen en de structurele transformatie op een inclusieve en eerlijke manier te beheren.

Europa en de wereld worden vandaag geconfronteerd met meerdere crises. COVID-19 heeft ons eraan herinnerd dat een gezond beheer van de natuurlijke omgeving ook essentieel is voor het behoud van gezondheid en welzijn. Tussen 2000 en 2015 hebben we jaarlijks 23 miljoen arbeidsjaren verloren door milieugerelateerde rampen die door de mensheid zijn veroorzaakt of verergerd. "We moeten doortastend optreden om deze uitdagingen aan te gaan," zei Van Vuuren.

Klimaatactie biedt een enorme kans voor onze economieën. Volgens de laatste evaluatie van de IAO en het Partnership for Action on Green Economy (PAGE) zou een groen herstelscenario met investeringen in hernieuwbare energie, efficiënt bouwen en groen vervoer tegen 2030 zo'n 20,5 miljoen extra banen opleveren.

Als resultaat van de Klimaatactietop van september 2019 hebben 48 landen zich er formeel toe verbonden een rechtvaardige overgang naar milieuduurzaamheid te ondersteunen. Het initiatief Klimaatactie voor banen biedt een platform om deze verbintenissen te ondersteunen en uit te voeren, en de IAO speelt een leidende rol bij de uitvoering ervan. Het initiatief ondersteunt evaluaties om inzicht te krijgen in de effecten van klimaatmaatregelen op banen en de lokale economie om de planning te onderbouwen. Het helpt de stelsels van sociale bescherming te versterken en bevordert mechanismen van sociale dialoog om een sterke consensus te smeden. Het initiatief biedt ook richtsnoeren voor beleid inzake scholing, herscholing en bijscholing, voor werknemers die de negatieve gevolgen ondervinden, maar ook om jongeren voor te bereiden op innovatie en het aanboren van toekomstige arbeidsmogelijkheden. Het biedt ook hulp bij het creëren van groene banen door de ontwikkeling van duurzame ondernemingen.

"Het aanpakken van de werkgelegenheids- en sociale dimensies van klimaatactie is van vitaal belang, zowel om de ambitie te vergroten als om ervoor te zorgen dat niemand achterblijft op de weg naar koolstofneutrale en veerkrachtige economieën. Dit zijn bepalende uitdagingen van onze tijd," concludeerde de directeur.