Sociale bescherming in de EU

Beter heropbouwen: Sociale bescherming in de EU versterken

Het Regionaal Europees VN-Bureau voor de mensenrechten en de IAO organiseerden een webinar om veelbelovende praktijken en uitdagingen voor de sociale beschermingssystemen in de EU te onderzoeken. De panelleden waren het erover eens dat het economisch en sociaal beleid op elkaar moeten worden afgestemd.

Nieuwsbericht | 23 juni 2020
Een gezamenlijk webinar van het Regionaal Europees VN-Bureau voor de mensenrechten en de IAO over "Building back better: strengthening social protection in the EU" bracht deskundigen van de Verenigde Naties, de Europese Commissie, de Europese sociale partners, nationale mensenrechteninstellingen en het maatschappelijk middenveld samen.

Olivier De Schutter, speciaal VN-rapporteur voor extreme armoede en mensenrechten, noemde de crisis "een eenmalige kans om de sociale bescherming te versterken als een manier om samenlevingen in staat te stellen om beter te reageren op crises, het herstel te ondersteunen en bedrijven te ondersteunen bij het aanwerven van werknemers ondanks de onzekerheden". "De pandemie geeft ons een idee van de crises die nog moeten komen, zoals de klimaatcrisis", voegde hij eraan toe.

Adequaat gefinancierde sociale beschermingssystemen kunnen de macro-economische prestaties verbeteren, bijvoorbeeld door de totale vraag te doen stijgen. “Sociale zekerheid is erg goed ontwikkeld in de EU en de EU-lidstaten hebben een van de hoogste ratificatiepercentages van de IAO-socialezekerheidsnormen", zei Kroum Markov van het Departement sociale bescherming van de IAO. De uitvoering van deze normen vormt echter een uitdaging, omwille van de ontwikkelingen die zich voordoen in het kader van de toekomst van werk en de veranderende arbeidsmarkt.

De vertegenwoordigers van het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV) en BusinessEurope benadrukten dat de sociale partners een belangrijke rol spelen bij het vormgeven van de socialebeschermingssystemen. Zowel werkgevers als werknemers dragen financieel bij aan deze systemen, dus het is van essentieel belang dat zij erbij betrokken zijn en dat er een goed evenwicht is.

De crisis heeft een ongelijk effect gehad op mensen. "Degenen die in staat waren om zichzelf in quarantaine te plaatsen en van thuis te blijven werken, met goede scholen voor hun kinderen en een goede gezondheidszorg, hebben een heel andere impact gevoeld dan degenen die niet konden genieten van deze systemen", zei Shahra Razavi, Directeur van het Departement sociale bescherming van de IAO.

"Om een toekomst tot stand te brengen waarbij de mens centraal staat en de mensenrechten voor iedereen gelden, moeten economisch en sociaal beleid samengaan en zijn sociale beschermingssystemen de beste katalysator die we hebben om sociaal en economisch beleid met elkaar in overeenstemming te brengen", besloot ze.