EU agentschappen

  • Eurofound: de IAO werkt sinds jaren samen met de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden Eurofound, gevestigd in Dublin. Eurofound was het eerste EU-agentschap. Het werd opgericht als gevolg van het eerste Europese Sociaal Actieprogramma (1973). De Stichting heeft een tripartiete raad van bestuur, met vertegenwoordiging van werkgevers, werknemers en de overheid (lidstaten en de Europese Commissie). De IAO en Eurofound werken samen aan heel wat verscheidene thema’s, zoals jongerenwerkgelegenheid, herstructureringen, veranderingsmanagement, lonen, arbeidsvoorwaarden, collectieve onderhandeling, arbeidsverhoudingen, sociale dialoog, …
  • EU-OSHA: sinds de oprichting van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk, gevestigd in Bilbao, hebben de IAO en EU-OSHA samen werk gemaakt van het verspreiden en promoten van informatie, kennis, instrumenten en goede praktijken over gezondheid en veiligheid op het werk. De IAO-verdragen en EU-richtlijnen over gezondheid en veiligheid op het werk werden aangenomen in dezelfde periode, omstreeks het jaar 1985. Dat gebeurde onder meer onder invloed van de Zweedse opvattingen en ideeën op het welzijn op het werk.
  • FRA: de IAO en het Europees Agentschap voor Fundamentele Rechten (FRA, gevestigd in Wenen) werken sinds enkele jaren nauw samen op het gebied van fundamentele rechten van migrerende werknemers. De IAO was ook aanwezig op de jaarlijkse conferentie van de FRA in 2011, georganiseerd onder het Poolse Voorzitterschap van de Raad van de EU, om er te praten over de arbeidsmarktrechten van migrerende werknemers, waaronder ook huishoudelijk personeel, in een onregelmatige situatie. De IAO benadrukt het belang van een correcte bescherming van alle werknemers met het oog op een goed functionerende arbeidsmarkt. De IAO heeft daar een technische nota over geschreven.