Хүүхдийн хөдөлмөрийн эсрэг дэлхийн өдөр 2020

КОВИД-19: Цар тахлын үед хүүхдийн хөдөлмөрөөс сэргийлье!

КОВИД-19 цар тахал хүүхдийн эрх, аюулгүй байдал болон хөгжилд урьд өмнө үзэгдээгүй эрсдэл учруулж байна. 2020 оны “Хүүхдийн хөдөлмөрийн эсрэг дэлхийн өдөр”-өөр энэхүү хямралыг даван туулах болон хямралаас гарах явцад улс орнууд, байгууллагууд хамгийн эмзэг бүлгийн хэрэгцээ шаардлагад анхаарал хандуулахыг уриалж байна.