ඔබේ අයිතීන් දැනගන්න - කටාර්හි ගෘහස්ථ ශ්‍රමිකයන් සඳහා වූ පොතක්

මෙම ලේඛනය කටාර් ගෘහස්ථ ශ්‍රමිකයන් සහ ආගමන නීති වල දක්වා ඇති ප්‍රධාන අයිතිවාසිකම් ගණනාවක් ඉස්මතු කරයි. අමතර අයිතිවාසිකම් තිබේ.