तपाईंको अधिकारको जानकारी - कतारमा घरेलु श्रमिकको लागि पुस्तिका

यस पुस्तिकामा कतारको घरेलु श्रमिक र अध्यागमन कानुनमा उल्लेखित मुख्य मुख्य अधिकारलाई उजागार गरिएको छ ।