ഖത്തറിൽ തൊഴിലുകൾ മാറുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമം എന്താണ്?

ഖത്തർ രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാ തൊഴിലാളികൾക്കും ഒരു നോ ഒബ്ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (NOC) ഇല്ലാതെ തൊഴിലുടമകളെ മാറ്റാൻ കഴിയും. മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള ഈ ഡയഗ്രം ജോലി മാറുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട ഘട്ടങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നു.