COVID‐19 ба хөдөлмөрийн ертөнц: Үр нөлөө, хариу арга хэмжээ

ОУХБ‐ын Зөвлөмж

Энэхүү зөвлөмжид COVID-19 цар тахал хөдөлмөрийн ертөнцөд хэрхэн нөлөөлж байгаа талаар ОУХБ-ын урьдчилсан үнэлгээнд үндэслэн нөхцөл байдлыг даван туулахад туслах бодлогын хувилбарууд болон авч болох шийдвэртэй, шуурхай арга хэмжээг санал болгож байна.