Хөдөлмөрийн ирээдүйн тухай ОУХБ-ын Зууны тунхаг

Хөдөлмөрийн ирээдүйн тухай ОУХБ-ын Зууны тунхагийг Олон Улсын Хөдөлмөрийн нэг зуун найм дахь удаагийн Бага Хурлаар 2019 оны зургаан сарын 21-нд женев хотноо батлав.

Тунхагийн дэлгэрэнгүй бичвэрийг ОУХБ-ын Хөдөлмөрийн ирээдүйн тухай Зууны тунхаг болгон Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын нэг зуун найм дахь удаагийн (зууны) Бага Хурлаараа Женев хотноо баталж, 2019 оны 6 сарын 21-ний өдөр тунхагласан болно.