Ур чадвар хөгжүүлэх бие даан суралцах гарын авлага

Залуу малчдын бэлчээрийн мал аж ахуй эрхлэх, бизнес эрхлэх ур чадварыг дээшлүүлэх, нийгмийн даатгалын тухай ойлголт өгөхөд чиглэсэн бие даан суралцах багц гарын авлага.