Албадан хөдөлмөрийг тодорхойлох ОУХБ-ын шалгуур үзүүлэлтүүд

Энэ товхимолд Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагаас (ОУХБ) боловсруулсан Албан хөдөлмөрийг таних, илрүүлэх шинж тэмдэг, шалгуур үзүүлэлтүүдийг танилцуулж байна. Эдгээр шалгуур үзүүлэлтийг хууль сахиулах байгууллага, хөдөлмөрийн хяналт, үйлдвэрчний эвлэл, төрийн бус байгууллагын ажилтан албан хаагчдад зориулж албадан хөдөлмөрт өртсөн байж болзошгүй, яаралтай тусламж шаардлагатай байгаа хүмүүсийг таньж тодорхойлох, албадан хөдөлмөрийн нийтлэг шинж тэмдэг буюу “учиг сэжүүрүүд”-ийг танихад туслалцаа үзүүлнэ.

ОУХБ-аас Албадан Хөдөлмөртэй Тэмцэх Тусгай Хөтөлбөр (SAP-FL)-ийг хэрэгжүүлэх явцдаа олж авсан мэдлэг туршлага, мөн Албадан хөдөлмөрийн тухай ОУХБ-ын 29-р конвенцийн “ямар нэг торгууль шийтгэл ногдуулахаар заналхийлж, аливаа иргэнээс өөрөө сайн дураар санал болгоогүй байхад шаардах аливаа ажил, үйлчилгээг хэлнэ” гэсэн тодорхойлолтод тулгуурлаж эдгээр үзүүлэлтүүдийг боловсруулсан болно.

Энэхүү товхимолд арван нэгэн шалгуур үзүүлэлтийг бодит жишээн дээр авч тайлбарлан, ямар утга агуулгатай болохыг товч тайлбарлалаа. Ингэснээрээ уншигч танд албадан хөдөлмөр хэрхэн бий болдог, хохирогчдод ямар сөрөг үр дагавар учруулдагийг ойлгоход тань тусална.