Манай хоршоо: Хөдөө аж ахуйн хоршоог удирдах нь Модуль 4. Хоршооны маркетинг

“Манай хоршоо – Хөдөө аж ахуйн хоршоог удирдах нь” хэмээх сургалтын багц нь дөрвөн модуль болон сургагч багшийн гарын авлагаас бүрдэх ба ОУХБ-ын сургалтын багцыг орчуулан, Монголын хөдөө аж ахуйн хоршоодын туршлагаар баяжуулан боловсруулсан болно.

Энэхүү гарын авлага нь ХАА-н хоршооны мeнeжeрүүдийг зах зээлийн баримжаатай хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх явцад хоршоонд байнга тулгардаг үндсэн сорилтуудыг тодорхойлж, шийдвэрлэх чадвартай болоход нь туслах зорилготой.

Хоршооны маркетинг хэмээх энэхүү модулиар маркетингийн үйлчилгээ гэж юу болох, борлуулалтын үйл ажиллагаагаа сайжруулах арга зам, маркетингийн стратегийн талаар танилцуулна.