Манай хоршоо: Хөдөө аж ахуйн хоршоог удирдах нь Модуль 2: Хоршооны үзүүлэх үйлчилгээ

“Манай хоршоо – Хөдөө аж ахуйн хоршоог удирдах нь” хэмээх сургалтын багц нь дөрвөн модуль болон сургагч багшийн гарын авлагаас бүрдэх ба ОУХБ-ын сургалтын багцыг орчуулан, Монголын хөдөө аж ахуйн хоршоодын туршлагаар баяжуулан боловсруулсан болно.

Энэхүү гарын авлага нь ХАА-н хоршооны мeнeжeрүүдийг зах зээлийн баримжаатай хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх явцад хоршоонд байнга тулгардаг үндсэн сорилтуудыг тодорхойлж, шийдвэрлэх чадвартай болоход нь туслах зорилготой.

Хоршооны үзүүлэх үйлчилгээ хэмээх энэхүү модулиар хоршооны гишүүдийн эрэлт хэрэгцээГ тодорхойлж, үүний дагуу хоршооны зүгээс ямар үйлчилгээ үзүүлэх боломжтой талаар танилцуулна.