Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй

Зохистой хөдөлмөр цуврал подкаст

Date issued: 09 July 2021 | Size/duration: 17:55

Энэхүү подкастыг ОУХБ-ын “Эдийн засгийг төрөлжүүлж, хүртээмжтэй өсөлтийг хангах хүрээнд албан хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл”-ийн хүрээнд Монголын Үйлдвэрчний Эвлэлийн Холбоо бэлтгэв.