Ажлын байрны стресс, түүнийг даван туулах арга зам

Зохистой хөдөлмөр цуврал подкаст

Date issued: 09 July 2021 | Size/duration: 18:50

Энэхүү подкастыг ОУХБ-ын Эдийн засгийг төрөлжүүлж, хүртээмжтэй өсөлтийг хангах хүрээнд албан хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төслийн хүрээнд Монголын Үйлдвэрчний Эвлэлийн Холбоо бэлтгэв.