Хөдөлмөрийн гэрээ

Зохистой хөдөлмөр цуврал подкаст

Date issued: 09 July 2021 | Size/duration: 17:25Энэхүү подкастыг ОУХБ-ын Эдийн засгийг төрөлжүүлж, хүртээмжтэй өсөлтийг хангах хүрээнд албан хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төслийн хүрээнд Монголын Үйлдвэрчний Эвлэлийн Холбоо бэлтгэв.