Залуучуудын хөдөлмөрлөх эрх: Залуучуудын зохистой хөдөлмөр

Чиглүүлэгчийн гарын авлага ба хэрэглэгдэхүүний багц

Instructional material | 28 May 2018
Энэхүү сургалтын багц нь залуучуудын хөдөлмөрлөх эрхийн талаарх ойлголтыг нэмэгдүүлэхийг зорьсон үйлдвэрчний эвлэл, хөдөлмөр эрхлэлтийн алба, боловсрол, сургалтын байгууллага, түүнчлэн залуучуудын байгууллагуудын санаачилгыг дэмжих зорилготой. Сургалтын багц нь чиглүүлэгчид зориулсан удирдамж, залуучуудыг ажилд авах болон ажлын байранд тулгардаг бусад асуудалтай холбоотой бодит жишээ, туршлагыг оруулсан хэрэглэгдэхүүний багцаас бүрдэнэ.