2016 оны эдийн засгийн нөхцөл байдалд Монгол Улсын нийгмийн хамгааллын суурь түвшнийг санхүүжүүлэх боломжтой юу?