Fact sheet

Thực hiện quá trình chuyển đổi công bằng thông qua việc nâng cao năng lực của các Tổ chức Công đoàn trong Ngành công nghiệp hóa chất và dược phẩm

Dự án nhằm nâng cao kiến thức về kỹ thuật, năng lực quản lý và ảnh hưởng về mặt chính sách của các tổ chức công đoàn tại Malaysia và Việt Nam.