Spotlight Initiative

Đo lường mục tiêu phát triển bền vững chỉ tiêu 10.7.1 về chi phí tuyển dụng của lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài: Kết quả điều tra lao động việc làm năm 2021

Báo cáo “Đo lường mục tiêu phát triển bền vững - chỉ tiêu 10.7.1 về chi phí tuyển dụng của lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài” được xây dựng, sử dụng số liệu của Điều tra lao động việc làm năm 2021. Đây là lần đầu tiên Tổng cục Thống kê công bố nghiên cứu về lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài.

Kết quả báo cáo cho biết các đặc trưng cơ bản của lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài trong vòng 3 năm qua (từ 2018 đến 2021). Đặc biệt, báo cáo đã chỉ ra trung bình người lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc phải sử dụng khoảng 7,4 tháng lương đầu tiên của họ cho việc chi trả hay bù đắp những khoản chi phí tuyển dụng để nhận được công việc đầu tiên ở nước ngoài. Dựa trên kết quả nghiên cứu, báo cáo đã đề xuất các khuyến nghị chính sách liên quan đến lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài.