Spotlight Initiative

Khoảng trống về số liệu trong thống kê lao động di cư quốc tế ở Việt Nam

Báo cáo này cung cấp một bức tranh về thực trạng dữ liệu thống kê lao động di cư quốc tế tại Việt Nam. Báo cáo sử dụng Cơ sở dữ liệu thống kê lao động di cư

Quốc tế ASEAN làm căn cứ để xác định các chỉ tiêu thống kê cốt lõi và chuẩn mực để đánh giá mức độ bao phủ về nguồn dữ liệu lao động di cư quốc tế của Việt Nam thông qua việc so sánh với các quốc gia thành viên ASEAN khác.

Báo cáo cũng trình bày tổng quan về thực trạng các nguồn dữ liệu về lao động di cư quốc tế ở Việt Nam hiện nay và phân tích khả năng để nâng cao chất lượng và mở rộng phạm vi thu thập thông tin của các nguồn dữ liệu này để có thể giúp cải thiện mức độ bao phủ dữ liệu về thống kê lao động di cư quốc tế.

Báo cáo đưa ra các khuyến nghị và đề xuất các hành động cụ thể nhằm lấp đầy khoảng trống dữ liệu trong thống kê lao động di cư quốc tế ở Việt Nam.