ໂຄງການຮ່ວມມື ILO-China ການສູ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ໃນປະເທດກາປ ເຈຍ, ສປປ ລາວ ແລະ ມູ້ຽນມູ້າ (SSTC)