การสื่อสารกับพนักงาน

คู่มือนี้ช่วยให้ผู้จัการโรงงานสามารถสร้างและรักษาไว้ซึ่งการสื่อสารภายในองค์กรที่ดี เพื่อให้โรงงานมีสภาพแวดล้อมที่มีการตอบสนอง และมีประสิทธิผลมากขึ้นในช่วงการระบาด และหลังการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งคู่มือนี้เป็นหนึ่งในชุดคู่มือ ‘สร้างความยืดหยุ่นเพื่อรับมือระหว่าง และหลังการระบาดของโรคโควิด-19’