สิทธิจากเรือสู่ฝั่ง

ข้อค้นพบจากงานวิจัยวัดผลความก้าวหน้าเกี่ยวกับแรงงานประมงและอาหารทะเลในประเทศไทย

รายงานฉบับใหม่ของ ไอแอลโอ แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสภาพการทำงานของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเลในประเทศไทยที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ 2560 รวมทั้งข้อมูลประมาณการณ์สถานการณ์แรงงานบังคับ

งานวิจัยวัดผลความก้าวหน้าเป็นการสำรวจติดตามผลจากงานวิจัยพื้นฐานของไอแอลโอเกี่ยวกับแรงงานประมงและอาหารทะเลในประเทศไทยซึ่งดำเนินการสำรวจในปี พ.ศ. 2560 โดยใช้วิธีการวิจัยและเครื่องมือในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยที่คล้ายกัน งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนา วัดความคืบหน้า และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพการทำงาน รวมถึงระบุความต้องการและความท้าทายในการปฏิรูปอุตสาหกรรมประมงและแปรรูปอาหารทะเลของไทยในระยะต่อไป