ปฏิญญาไตรภาคีว่าด้วยหลักการเกี่ยวกับบรรษัทข้ามชาติ และนโยบายทางสังคม

ผ่านการรับรองโดยคณะประศาสน์การของส􀄬ำนักงานแรงงานระหว่างประเทศในการประชุมสมัยที่ 204 (ณ กรุงเจนีวา เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1977) และแก้ไขปรับปรุงในการประชุมสมัยที่ 279 (เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2000) การประชุมสมัยที่ 295 (เดือนมีนาคม ค.ศ. 2006) และการประชุมสมัยที่ 329 (เดือนมีนาคม ค.ศ. 2017)