โครงการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติ (โครงการ GMS TRIANGLE)

โครงการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (The GMS TRIANGLE project) มุ่งลดการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากแรงงานข้ามชาติด้วยการพัฒนานโยบายการจัดหางานและแนว ปฏิบัติด้านการคุ้มครองแรงงาน โดยมีการดำเนินโครงการใน 6 ประเทศ (กัมพูชา สปป. ลาว มาเลเซีย ไทย เวียดนาม) และในระดับภูมิภาค