Supplement to the ILO's Global Wage Report 2014/15

Tiền lương khu vực Châu Á – Thái Bình Dương: Phát triển năng động nhưng không đồng đều

Phụ trương Báo cáo tiền lương toàn cầu 2014/15 của ILO tóm tắt những diễn biến quan trọng về tiền lương của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Phụ trương này bàn về khu vực trong tương quan chung của thế giới và tìm hiểu vai trò của công việc làm công ăn lương đối với lao động nữ và nam, xu hướng phát triển của 3 tiểu khu vực: Đông Á, Đông Nam Á – Thái Bình Dương và Nam Á và khái quát thông điệp chính và đưa ra kết luận chính sách.

Tiền lương trong khu vực tăng gần 2,5 lần kể từ đầu thế kỷ. Đối với một khu vực có 706 triệu lao động làm công ăn lương và gia đình họ, mức tăng lương đáng kể từ tăng trưởng kinh tế đã giúp nâng cao thu nhập và cải thiện mức sống được cải thiện – mặc dù bất bình đẳng vẫn là một mối quan ngại cùng với đó sự phân bổ hạn chế của lợi nhuận.