ข้อแนะ ว่าด้วยเอชไอวีและเอดส์ในโลกแห่งการทำงาน ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) (ฉบับที่ 200)

มาตรฐาน แรงงานใหม่นี้เป็นเครื่องมือชิ้นแรกทางด้านสิทธิมนุษยชนที่มุ่งให้ความสนใจ เกี่ยวกับเอชไอวีและเอดส์ในโลกแห่งการทำงาน และได้รับการยอมรับโดยเสียงส่วนใหญ่จากผู้แทนรัฐบาล องค์การนายจ้าง และองค์การลูกจ้างของรัฐสมาชิกขององค์การแรงงานระหว่างประเทศในที่ประชุมแรง งานระหว่างประเทศ เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553