PHAÂN TÍCH COÂNG VIEÄC ÑÔN LEÛ VAØ COÂNG VIEÄC TOÅNG THEÅ