Bao ve Suc khoe va Cong viec cua ban truoc dich cum gia cam: Cam nang Hanh dong cho nong dan va nguoi chan nuoi gia cam

Su bung no cua dich cum gia cam va dien bien lien tuc cua cac truong hop lay nhiem khien ca the gioi phai quan tam. Cam nang dao tao nay duoc phat trien nham day manh viec thuc hanh an toan. Day la cuon cam nang thiet thuc va than thien cho nguoi su dung, trong do cung cap mot ban kiem dinh hanh dong voi nhieu cach du phong khac nhau bao gom ca loi giai thich va hinh anh minh hoa. Phuong phap dao tao cung tham gia doc dao cua ILO, Chuong trinh Phat trien tinh lang nghia xom de cai thien dieu kien lam viec (WIND), Cai thien dieu kien lam viec tai cac xi nghiep nho (WISE), duoc dung de nang cao su hieu biet va khuyen khich nhung hanh dong cai thien cua nong dan va nguoi chan nuoi gia cam.