ILO คืออะไร ILO ทำอะไร

ILO เป็นองค์การแบบพหุภาคีองค์การหนึ่งที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ได้ อย่างสมบูรณ์ ถ้าจะถามว่า ILO ได้บทเรียนใดจากการดำเนินงานนานแปดทศวรรษบ้างหรือไม่ คำตอบก็ คือ การยืนยันคำมั่นสัญญา การเปลี่ยนแปลง และการปรับปรุงคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์การฯประสบ ความสำเร็จ องค์การที่ถือกำเนิดขึ้นจากความหวังชั่วขณะองค์การนี้ได้ผ่านความหดหู่และรอดพ้นสงคราม มาแล้ว