Press release

ไอแอลโอ คาดการฟื้นตัวของการจ้างงานในภูมิภาคอาเซียนจะเป็นไปอย่างล่าช้า

แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยโควิด 19 และการฉีดวัคซีนที่ล่าช้าอาจทำให้วิกฤตตลาดแรงงานยืดเยื้อและชะลอการฟื้นตัว

Press release | Bangkok, Thailand | 13 August 2021
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ข่าวไอแอลโอ) - ชั่วโมงการทำงานในภูมิภาคอาเซียนคาดว่าจะฟื้นตัวเพียงบางส่วนเท่านั้นในปี 2564 และ 2565 ข้อมูลจากงานวิจัยฉบับใหม่ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ)

โควิด 19 และตลาดแรงงานภูมิภาคอาเซียน: ผลกระทบและการตอบรับทางนโยบาย กล่าวถึงผลกระทบรุนแรงของการระบาดใหญ่ที่มีต่อเศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียนและพิจารณาสภาพการณ์การฟื้นตัวที่อาจเป็นไปได้

เมื่อคำนึงข้อจำกัดในการเคลื่อนย้าย ความก้าวหน้าในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนและอัตราการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ไม่มีในสภาพการณ์การฟื้นตัวรูปแบบใดเลยที่คาดการณ์ว่าชั่วโมงการทำงานจะฟื้นตัวเต็มที่ภายในปี 2565

ในปี 2564 คาดว่าอาเซียนจะมีการสูญเสียชั่วโมงการทำงานประมาณร้อยละ 7.4 ในสภาพการณ์การฟื้นตัวรูปแบบพื้นฐาน และร้อยละ 7 และ 7.9 ในสภาพการณ์ที่เป็นแง่บวกและแง่ลบ เมื่อเทียบกับระดับของชั่วโมงการทำงานก่อนการระบาดใหญ่

ในไตรมาสแรกของปี 2564 ภูมิภาคนี้สูญเสียชั่วโมงการทำงานร้อยละ 6.1 และร้อยละ 6.2 ในไตรมาสที่ 2 ในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 คาดว่าสภาพตลาดแรงงานจะย่ำแย่ลงไปอีก อันเนื่องจากการระบาดใหญ่ของโควิด 19 ที่เกิดขึ้นเป็นระลอกอย่างต่อเนื่อง

“วิกฤตการณ์ดังกล่าวได้เผยให้เห็นถึงความเปราะบางทางเศรษฐกิจและตลาดแรงงานในภูมิภาค ด้วยสถานการณ์ที่เป็นไปได้ว่าจะยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปอีกระยะหนึ่ง ความเร่งด่วนจึงเพิ่มขึ้นสำหรับประเทศในภูมิภาคอาเซียนในการเร่งนโยบายและโครงการต่างๆ ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพการปรับตัวของธุรกิจ แรงงานและครัวเรือน และการสร้างพื้นฐานที่มั่นคงขึ้นของงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน” ชิโฮโกะ อาซาดะ มิยากาวะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่และผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) กล่าว

รายงานฉบับนี้ระบุว่าในปี 2563 มีการจ้างงานแรงงานในภูมิภาคน้อยลงกว่าที่คาดการณ์หากไม่มีการระบาดใหญ่ 10.6 ล้านคน โดยภูมิภาคนี้สูญเสียชั่วโมงการทำงานร้อยละ 8.4 ในปี 2563 เทียบเท่ากับเวลาทำงานของแรงงานที่ทำงานเต็มเวลาจำนวน 24 ล้านคน ในขณะที่แรงงานมีรายได้ลดลงร้อยละ 7.8 

ประเทศฟิลิปปินส์สูญเสียชั่วโมงการทำงานมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียนในปี 2563 โดยลดลงร้อยละ 13.6 ในทางกลับกัน ชั่วโมงการทำงานในประเทศ อาทิ บูรไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศไทย พบว่ามีชั่วโมงทำงานลดลงร้อยละ 4.3 – 4.5 แรงงานสตรีและเยาวชนเป็นกลุ่มแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการตกงานมากที่สุด

เศรษฐกิจและตลาดแรงงานอาเซียนได้รับผลกระทบผ่านช่องทางต่างๆ จากการระบาดใหญ่ซึ่งรวมถึงมาตรการปิดเมืองที่รัฐดำเนินการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส การลดลงอย่างมากของการท่องเที่ยว การลดลงของการบริโภคภายในประเทศและผลกระทบต่างๆ จากห่วงโซ่อุปทานของโลก

ข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2564 กลุ่มประเทศอาเซียนได้มีการจัดสรรเกือบร้อยละ 16 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) เพื่อมาตรการการกระตุ้นทางการคลัง อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องมีการดำเนินการเชิงนโยบายเพิ่มเติมในมิติด้านการคุ้มครองทางสังคม การสนับสนุนภาคธุรกิจ และการคุ้มครองแรงงาน เพื่อรับรองการฟื้นตัวที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางจากวิกฤตการณ์ในภูมิภาคอาเซียน

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Steve Needham
เจ้าหน้าอาวุโสด้านการสื่อสาร
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค
needham@ilo.org
เบอร์โทรศัพท์  66 836066628