ต้นแบบมาตรฐานสมรรถนะฝีมือแรงงานเล่มใหม่ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) จะช่วยลูกจ้างทำงานบ้านกว่า 21.5 ล้านคน

Press release | Bangkok, Thailand | 09 March 2015
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (กรุงเทพฯ ) – ลูกจ้างทำงานบ้านในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค กว่า 20 ล้านคนจะได้รับประโยชน์จาก ‘ต้นแบบมาตรฐานสมรรถนะระดับภูมิภาค’ (Regional Model Competency Standards: RMCs) ซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์ฉบับใหม่ที่ออกโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) ถ้ามีการนำมาใช้ในการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนเพื่อสร้างมาตรฐานที่ยอมรับร่วมกันเรื่องแรงงานข้ามพรมแดน

โทโมโกะ นิชิโมโตะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่และผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิคขององค์การแรงงานระหว่างประเทศกล่าวว่า ‘ต้นแบบมาตรฐานสมรรถนะระดับภูมิภาค’ เป็นมาตรฐานอ้างอิงซึ่งในระดับภูมิภาคสามารถนำมาใช้พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาและการฝึกอบรม การประเมินผลการฝึกอบรมและการประเมินทักษะและความสามารถของแต่ละบุคคล ฉะนั้น การใช้ ‘ต้นแบบมาตรฐานสมรรถนะระดับภูมิภาค’ จะเป็นประโยชน์แก่ลูกจ้างทำงานบ้านในภูมิภาคนี้เป็นอย่างมาก

จากข้อมูลในปี 2553 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ลูกจ้างทำงานบ้านประมาณ 21.5 ล้านคน หรือร้อยละ 40.8 ของจำนวนลูกจ้างทำงานบ้านทั่วโลก ทำงานอยู่ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

‘ต้นแบบมาตรฐานสมรรถนะระดับภูมิภาค’ ครอบคลุมหัวข้อที่สำคัญสำหรับลูกจ้างทำงานบ้านที่รวมทั้งเรื่องการทำความสะอาดและการดูแลบ้านขั้นพื้นฐาน การปรุงอาหารและจัดการอาหาร การดูแลเด็กทารกและเด็กเล็ก การดูแลผู้สูงอายุ การดูแลสัตว์เลี้ยงและต้นไม้ นอกการนี้ยังรวมถึงทักษะด้านการสื่อสาร การบริหารจัดการงานของตนเอง ‘ต้นแบบมาตรฐานสมรรถนะระดับภูมิภาค’ ยังเป็นประโยชน์แก่ประเทศต่างๆ ที่กำลังพัฒนามาตรฐานระดับประเทศหรือทบทวนมาตรฐานเดิมที่มีอยู่แล้ว

คุณอากิโกะ ซากาโมโตะ ผู้เชี่ยวชาญด้านทักษะและการจ้างงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศกล่าวว่า แรงงานข้ามชาติจำนวนมากมีทักษะที่สั่งสมมาจากประเทศบ้านเกิดแต่ทักษะทั้งหมดนั้นไม่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ ต้นแบบมาตรฐานสมรรถนะระดับภูมิภาคเหล่านี้ จึงมีความสำคัญในการปกป้องสิทธิของแรงงานข้ามชาติและการกลับคืนสู่สังคมในประเทศบ้านเกิดของเขาได้ดียิ่งขึ้น

‘ต้นแบบมาตรฐานสมรรถนะระดับภูมิภาค: การทำงานในบ้าน’ เน้นว่านโยบายของรัฐบาลและโครงการต่างๆ จะต้องส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและคุณสมบัติของลูกจ้างทำงานบ้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มการพัฒนาทางอาชีพและโอกาสการจ้างงานของลูกจ้างทำงานบ้าน

คาร์เมล่า ตอร์เรส ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานและความสามารถกล่าวว่า เราต้องส่งเสริมการทำงานที่มีคุณค่าสำหรับลูกจ้างทำงานบ้าน การพัฒนาทักษะและการให้ความสำคัญแก่ลูกจ้างทำงานบ้านมีบทบาทสำคัญในการนำไปสู่การทำงานที่มีคุณค่า และความร่วมมือกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ องค์การแรงงานระหว่างประเทศในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักที่ทำงานด้านแรงงาน มุ่งมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคและการให้คำปรึกษารูปแบบต่างๆ

‘ต้นแบบมาตรฐานสมรรถนะระดับภูมิภาค’ จัดทำขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญขององค์การแรงงานระหว่างประเทศด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานประจําภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (ILO Regional Skills Programme for Asia and the Pacific) ซึ่งเป็นผู้จัด ‘ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อการทำงาน พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและการจ้างงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (Asia Pacific Skills and Employability Community of Practice: CoP) อันเป็นพื้นที่ออนไลน์เพื่อการแลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาฝีมือแรงงานและการจ้างงานอีกด้วย

พบกับ ‘ต้นแบบมาตรฐานสมรรถนะระดับภูมิภาค’ ได้ที่ : http://apskills.ilo.org/resources/regional-model-competency-standards-domestic-work

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

คุณคาร์เมล่า ตอร์เรส
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานและความสามารถในการมีงานทำ
โทร + 662 288 1780
Email

คุณรัตติยา ภูละออ
เจ้าหน้าที่โครงการสำหรับด้านทักษะระดับภูมิภาค
โทร + 662 288 2244
Email