အိုင္အယ္လ္အို၏ စံခ်ိန္စံညႊန္းသစ္သည္ အိမ္အကူ လုပ္သား ၂၁.၅ သန္း အတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစ လိမ့္မည္။

Press release | Bangkok, Thailand | 06 March 2015
အိုင္အယ္လ္အို သတင္း (ဘန္ေကာက္) – အသစ္ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမား အဖြဲ ့ အစည္း (အိုင္အယ္လ္အို) ၏ အိမ္အကူလုပ္ငန္း အတြက္ တတ္ကၽြမ္းမႈအရည္အခ်င္း စံခ်ိန္စံညႊန္းသစ္မ်ား ေဒသဆိုင္ရာ ေမာ္ဒယ္ (Regional Model Competency Standards (RMCS) for Domestic Work) သည္
အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ ေဒသတြင္းရွိ သန္း ၂၀ ေသာ အိမ္အကူလုပ္သားမ်ား အတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည္ ျဖစ္ပါ သည္။ သို ့ေသာ္၊ RMCS အား အာဆီယံအဖြဲ ့၀င္ႏိုင္ငံမ်ားမွ နယ္နိမိတ္အသီးသီး ၌ လုပ္သားမ်ား၏ တတ္ကၽြမ္း္မႈ ဆိုင္ရာ အရည္ အခ်င္းအား အျပန္အလွန္အသိအမွတ္ျပဳ က်င့္သံုးမွသာလွ်င္ ဤကဲ့သို ့အက်ိဳးျဖစ္ ေစႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

အိုင္အယ္လ္အို၏ အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ ဒါရိုက္တာ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ တိုမိုကို နီရွီမိုတို(Tomoko Nishimoto) မွ “RMCS အား အထေျမာက္ေအာင္ျမင္ ေစျခင္းသည္ ေဒသတြင္းရွိ အိမ္အကူလုပ္သားမ်ားအတြက္ အလြန္တရာၾကီးမားသည့္ အက်ိဳးကို ျဖစ္ထြန္းေစ မည္ ျဖစ္ပါသည္။ RMCS သည္ ရည္ညႊန္းကိုးကား စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္တြင္ အဓိကအားျဖင့္ သင္တန္းမ်ား ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ ထြက္ေပၚလာသည့္ ရလာဒ္မ်ားကို အကဲျဖတ္ျခင္း၊ ထို ့အျပင္ လူ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏ တတ္ကၽြမ္းမႈဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္း ကို အကဲျဖတ္ျခင္း စသည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ ဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္းျမွင့္တင္ေပးသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္” ဆိုခဲ့သည္။

အိုင္အယ္လ္အို၏ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ခန္ ့မွန္းခ်က္ အေပၚမူတည္၍ ခန္ ့မွန္းေျခအားျဖင့္ ၂၁.၅ သန္းေလာက္မွ် ရွိသည့္ အိမ္အကူလုပ္သားမ်ား သို ့မဟုတ္ ကမၻာတစ္၀ွမ္းလံုး၏ ၄၀.၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ေသာ အိမ္အကူလုပ္သားမ်ားသည္ အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသတြင္း တြင္ အလုပ္လုပ္ေနၾကသည္။

RMCS သည္ သန္ ့ရွင္းေရးႏွင့္ အေျခခံ အိမ္မႈ ကိစၥမ်ားကိိုေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းႏွင့္ အစားအေသာက္ မ်ား ကို စီမံခန္ ့ ခြဲျခင္း၊ ကေလးငယ္ေလးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ အသက္အရြယ္ၾကီးရင့္ သူမ်ား ကို ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ႏွင့္ အိမ္ေမြး တိရိစာၦန္မ်ားႏွင့္ အပင္မ်ားကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း အစရွိသည္ တို ့ပါ၀င္သည့္ အဓိကက်ေသာ အိမ္အကူလုပ္သားမ်ား၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ၄င္းျပင္ RMCS သည္ လတ္တေလာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေနၾက သည့္ သို ့မဟုတ္ ရွိျပီးျဖစ္ေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ တိုင္းႏိုင္ငံ မ်ားအတြက္ကိုလည္း အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

တတ္ကၽြမ္းမႈ ႏွင့္ (အရည္အခ်င္းျပည့္မီ၍) အလုပ္ခန္ ့အပ္ႏုိင္သည့္ လုပ္သားမ်ားဆိုင္ရာ အိုင္အယ္လ္အို ၏ အထူးကၽြမ္းက်င္သူ အကီကို စာကာမိုတို (Akiko Sakamoto) မွ “ ေရႊ ့ေျပာင္းလုပ္သား အေတာ္ေတာ္မ်ားတြင္ ၄င္းတို ့၏ေနရပ္ဌာနီ တိုင္းျပည္မွ ဆည္းပူးရရွိထားသည့္ တတ္ကၽြမ္းမႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း၊ ၄င္းတို ့၏ ထို ကၽြမ္းက်င္အရည္အခ်င္းမ်ားအားလံုးသည္ တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳခံထားရျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ေပ။ ဤ RMCS မ်ားသည္ ေရႊ ့ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေပးမည့္၊ ၄င္းတို ့၏ အမိႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပိုမို ေကာင္းမြန္စြာ တဖန္ ျပန္ လည္၍ ေပါင္းစပ္ ျပီးျပည့္စံုေစျခင္းကို ေသခ်ာေစမည့္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္ပါ သည္။” ဟုေျပာဆိုခဲ့သည္။

“တတ္ကၽြမ္းမႈအရည္အခ်င္း စံခ်ိန္စံညႊန္းသစ္မ်ား ေဒသဆိုင္ရာ ေမာ္ဒယ္: အိမ္အကူ အလုပ္ (Regional Model Competency Standards: Domestic Work)” ဟုေခၚတြင္သည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ ၄င္းတို ့၏ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈ ဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္ျခင္း ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို တိုးျမွင့္ ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ အစိုးရ၏ ေပၚလစီမ်ား ႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားသည့္ အိမ္အကူလုပ္သားမ်ား၏ တတ္ကၽြမ္းမႈ ႏွင့္ အရည္အခ်င္းမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစမည့္ ေပၚလစီႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားျဖစ္ရမည္။

တတ္ကၽြမ္းမႈႏွွင့္ (အရည္အခ်င္းျပည့္မီ၍) အလုပ္ခန္ ့အပ္ႏုိင္သည့္ လုပ္သားမ်ားဆိုင္ရာ အိုင္အယ္လ္အို ၏ အၾကီးတန္း အထူးကၽြမ္းက်င္သူ ကမီလာ ေတာရက္စ္ (Carmela Torres) မွ “ အိမ္အကူလုပ္သားမ်ားအတြက္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္သည့္ အလုပ္ ပရိုမိုးရွင္း အားေပးေဖာ္ေဆာင္ရမည္။ တတ္ကၽြမ္းမႈအား တိုးတက္ ေစျခင္း၊ အိမ္အကူလုပ္သားမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း မ်ားသည္ ဤ စိန္ေခၚမႈကို ေအာင္ျမင္စြာ စီမံ ခန္ ့ခြဲရာတြင္ အေရးပါသည့္ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အာဆီယံ အဖြဲ ့ႏိုင္ငံမ်ား အစည္းအေ၀း ၏အလင္းေရာင္ေအာက္တြင္ ျဖစ္သည္။” ဟုဆိုခဲ့သည္။

မစၥ ေတာရက္စ္ မွ “ယံုၾကည္ခ်က္တူၾကသည့္ (စိတ္ပါ၀င္စား အေလးထားမႈရွိၾကသည့္) လူ ပုဂၢိဳလ္/အဖြဲ ့ အစည္းမ်ား အၾကားပူေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ေအာင္ျမင္မႈ၏ေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည္။ အလုပ္သမား အေရးႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ အဓိက အေရးပါသည့္ အခန္းက႑မွ ဦးစီး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အိုင္အယ္လ္အို မွ တတ္ကၽြမ္းမႈအား အျပန္အလွန္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းဆိုင္ရာ နယ္ပယ္ဧရိယာအတြက္ နည္းပညာ ဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား ႏွင့္ အၾကံဥာဏ္ ေပးျခင္းမ်ားကို ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးအပ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ လံုးလံုးလ်ားလ်ား ေပးဆပ္ ျမႈပ္ႏွံထားသည္။” ဟုဆိုပါသည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္ အား အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသ အတြက္ အိုင္အယ္လ္အို ေဒသဆိုင္ရာ တတ္ကၽြမ္းမႈမ်ား အစီအစဥ္ အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားမွ ဖန္တီးေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းျပင္၊ အစီအစဥ္ မွ အာရွ ပစိဖိတ္ တတ္ကၽြမ္းမႈ ႏွင့္ (အရည္အခ်င္းျပည့္မီ၍) အလုပ္ခန္ ့အပ္ႏုိင္သည့္ လုပ္သားမ်ား ဆိုင္ရာ လက္ ေတြ ့ က်င့္သံုးသည့္ ၀န္းက်င္ (Asia Pacific Skills and Employability Community of Practice (CoP)၊ တတ္ကၽြမ္းမႈ ႏွင့္ (အရည္အခ်င္းျပည့္မီ၍) အလုပ္ခန္ ့အပ္ႏုိင္သည့္ လုပ္သားမ်ား ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ ဗဟု သုတ မ်ား၊ အေတြ ့အၾကံဳမ်ားကို ဖလွယ္ႏိုင္မည့္ ၀က္ဘ္/ကြန္ရက္ အေျချပဳ ပလက္ေဖာင္း (ျပသ ေျပာဆိုႏိုင္ ေသာ ေနရာ) ႏွင့္ အျပန္အလွန္ေျပာဆို ေဆြးေႏြးႏိုင္ေသာ ေနရာ တို ့ကို လည္း ဖန္တီး စီမံကိုင္တြယ္ လ်က္ရွိပါ သည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္အား http://apskills.ilo.org/resources/regional-model-competency-standards-domestic-work တြင္ရွာေဖြ ေလ့လာဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

အျခားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသိရွိလုိပါက ဆက္သြယ္ရန္ -

Ms Carmela Torres
Senior Specialist on Skills and Employability
ILO Bangkok, Thailand

Ms Ruttiya Bhula-or
Programme Officer for Regional Skills Programme
ILO Bangkok, Thailand

Mr. Steve Marshall
ILO Liaison Officer
marshall@ilo.org
1/A, Kanbae (Thitsar) road, Yankin township
095 1 566538/566539
Yangon