ไอแอลโอเปิดตัวโครงการ “ผู้พิชิตความพิการ” ครั้งแรกในประเทศไทย

ไอแอลโอขอเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมในงานเปิดตัวโครงการ ผู้พิชิตความพิการ เพื่อการพบสัมภาษณ์ผู้แทนและผู้เชี่ยวชาญของไอแอลโอ ผู้แทนจากองค์กรผู้พิการ และผู้แทนจากสหภาพแรงงาน ในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2553 เวลา 9.00-12.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย 503/20 ถนนนิคมมักกะสัน ราชเวที โทรศัพท์ 02-251 3173

Press release | BANGKOK | 02 September 2010

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) โดยความสนับสนุนจากโครงการความช่วยเหลือจากไอร์แลนด์ (Irish Aid) เปิดตัวโครงการ ผู้พิชิตความพิการ (Disability Championship Programme) เป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่กรุงเทพ ประเทศไทย

โครงการนี้เชิญชวนให้สหภาพแรงงานไทยยื่นข้อเสนอในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการทำงานที่มีคุณค่าและการบริหารจัดการสำหรับผู้พิการในสถานประกอบการ ข้อเสนอที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับเงินทุนเพื่อนำโครงการไปสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้สหภาพที่บรรลุผลดีเยี่ยมในการดำเนินโครงการจะได้รับรางวัล “ผู้พิชิตความพิการ (Disability Champion)” ในพิธีมอบรางวัลที่จะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2554

โครงการนี้เปิดโอกาสให้สหภาพแรงงานที่เป็นสมาชิกของสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (SERC) สภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย (LCT) สภาองค์การลูกจ้างสมาพันธ์แรงงานแห่งประเทศไทย (TTUC) และสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานอุตสาหกรรมเอกชน (NCPE) ซึ่งเป็นผู้แทนคนงานรวมทั้งสิ้นราว 450,000 คนเป็นผู้เสนอการจัดกิจกรรมดังกล่าว

โครงการผู้พิชิตความพิการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการไอแอลโอว่าด้วย “การส่งเสริมความสามารถและโอกาสในการจ้างงานของผู้พิการตามกฎหมายที่มีประสิทธิผล (PEPDEL)” ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้มีการปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมเพื่อสิทธิของผู้พิการ

ในกรณีของประเทศไทย ประมาณการว่าการกีดกั้นมิให้ผู้พิการเข้ามามีส่วนร่วมในตลาดแรงงาน ทำให้ประเทศต้องสูญเสียมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ราวร้อยละ 0.7 หรือ 1.42 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐต่อปี (ตัวเลขจากปี 2550)

“สหภาพแรงงานสามารถส่งเสริมสิทธิและโอกาสของคนงานผู้พิการได้หลายวิธี โครงการนี้จะช่วยให้ขบวนการแรงงานสามารถนำความคิดต่อยอดไปสู่การปฏิบัติได้” เอมมานูเอลา พอซซาน (Emanuela Pozzan) ผู้ประสานงานโครงการผู้พิการไอแอลโอกล่าว “สหภาพสามารถสร้างความตระหนักของนายจ้างและเพื่อนร่วมงาน ในเรื่องขีดความสามารถและสิทธิของคนงานผู้พิการ โดยการนำผู้พิการเข้ามาร่วมขับเคลื่อนในขบวนการแรงงาน อีกทั้งยังสามารถทำให้นายจ้างเห็นพ้องด้วยว่าไม่ควรทำเพียงเท่าที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเท่านั้น หากควรใช้ขั้นตอนเชิงรุกในการมอบโอกาสที่เท่าเทียมกันและความพึงพอใจในการทำงานให้ลูกจ้างผู้พิการของตนเองด้วย”

ไอแอลโอขอเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมในงานเปิดตัวโครงการ ผู้พิชิตความพิการ เพื่อการพบสัมภาษณ์ผู้แทนและผู้เชี่ยวชาญของไอแอลโอ ผู้แทนจากองค์กรผู้พิการ และผู้แทนจากสหภาพแรงงาน

งานนี้จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2553 ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย 503/20 ถนนนิคมมักกะสัน ราชเวที กรุงเทพ โทรศัพท์ 02-251 3173

วาระการประชุม

09.00-09.10 พิธีเปิด: เอ็มมานูเอลลา พอซซาน, ผู้ประสานงานโครงการ“การส่งเสริมความสามารถและโอกาสในการจ้างงานของผู้พิการตามกฎหมายที่มีประสิทธิผล (PEPDEL)
09.10-09.20 กล่าวต้อนรับ: บิล ซอลเทอร์, ผู้อำนวยการไอเเอลโอ Decent Work Team
09.20-09.30 กล่าวต้อนรับ: ผู้แทนสหภาพแรงงาน
09.30-09.45 วีดีทัศน์: สิทธิสู่ความเป็นจริง: สหภาพแรงงานส่งเสริมงานที่มีคุณค่าสำหรับคนพิการ
09.45-10.00 อาหารว่าง
10.00-10.30 สหภาพแรงงานมีบทบาทอย่างไรในการส่งเสริมงานที่มีคุณค่าสำหรับคนพิการ: เอ็มมานูเอลลา พอซซาน (Emanuela Pozzan) ไอเอลโอ
10.30-11.15 นำเสนองานของสหภาพแรงงาน: ผู้แทนสหภาพแรงงาน
11.15-12.00 พิธีเปิดตัวโครงการผู้พิชิตความพิการ: ไอเเอลโอ
12.00 อาหารกลางวัน

ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กฤษฏาพร สิงหเสนี
สารนิเทศ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
โทร 02 288 1664
Email