ມາດຕະຖານຄວາມສາມາດໃຫມ່ຂອງຫ້ອງການອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO) ຈະຊ່ວຍແຮງງານເຮັດວຽກໃນຄົວເຮືອນຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ 21.5 ລ້ານຄົນ

Press release | Bangkok, Thailand | 06 March 2015
ຂ່າວຫ້ອງການອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO) (ບາງກອກ) - ອີງຕາມຂ່າວຂອງຫ້ອງການອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO)ໄດ້ປະກາດວ່າ ແຮງງານທ່ີເຮັດວຽກໃນຄົວເຮືອນ ຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ 20 ລ້ານຄົນໃນເຂດພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຄູ່ມືແບບກຳນົດມາດຕະຖານຄວາມສາມາດໃນພາກພື້ນ
(ຫຼື Regional Model Compentency Standards).

ແຕ່ຜົນປະໂຫຍດດ່ັງກ່າວນີ້ຈະເກີດຂື້ນໄດ້ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອມີການນໍາເອົາມາດຕະຖານຄວາມສາມາດດັ່ງກ່າວມາໃຊ້ໃນການເຊື່ອມໂຍງ
ຂອງອາຊຽນໂດຍຮັບປະກັນໃຫ້ມີການຮັບຮູ້ສີມືແຮງງານເຊິ່ງກັນແລະກັນລະຫວ່າງປະເທດສະມາຊິກ. ທ່ານ ນາງ ໂຕໂມະໂກະ ນິຊິໂມໂຕະ, ຜູ້ອໍານວຍການຫ້ອງການອົງການແຮງງານປະຈໍາພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ການນຳເອົາມາດຕະຖານຄວາມສາມາດມາໃຊ້ ຈະສົ່ງຜົນປະໂຫຍດຢ່າງມະຫາສານຕໍ່ແຮງງານທ່ີເຮັດວຽກໃນຄົວເຮືອນໃນພາກພື້ນນີ້, ຊື່ງມາດຕະຖານຄວາມສາມາດດ່ັງກ່າວເປັນແບບມາດຕະຖານອ້າງອິງທ່ີສາມາດນຳມາໃຊ້ເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ການສ້າງມາດຕະຖານສີມືແຮງງານທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ໂດຍສະເພາະໃນການພັດທະນາ ແລະ ການຝືກອົບຮົມ, ການທົດສອບຜົນການຝຶກອົບຮົມ, ແລະການທົດສອບສີມືແຮງງານ ແລະ ຄວາມສາມາດທ່ີມີຂອງບຸກຄົນ.

ອີງຕາມການຄາດຄະເນຂອງຫ້ອງການອົງການແຮງງານສາກົນໄດ້ປະເມີນວ່າ ໃນປີ 2010 ໃນພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກມີແຮງງານທ່ີເຮັດວຽກໃນຄົວເຮືອນຈຳນວນປະມານ 21.5 ລ້ານຄົນ ຫຼື 40.8% ຂອງແຮງງານທັງໝົດໃນທົ່ວໂລກ.
ຄູ່ມືແບບກຳນົດມາດຕະຖານຄວາມສາມາດປະກອບດ້ວຍໜ້າວຽກສຳຄັນທ່ີແຮງງານເຮັດວຽກໃນຄົວເຮືອນເຮັດເຊັ່ນ: ການອະນາໄມຄວາມສະອາດ ແລະ ວຽກເບິ່ງແຍງເຮືອນທົ່ວໄປ, ການແຕ່ງອາຫານ ແລະ ການຈັດກຽມອາຫານ, ການເບິ່ງແຍງເດັກນ້ອຍ, ການເບິ່ງແຍງຜູ້ສູງອາຍຸ, ແລະ ລວມໄປຖືງການເບິ່ງແຍງສັດລ້ຽງ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ຂອງຄົວເຮືອນ.ນອກຈາກນີ້ ຄູ່ມືແບບກຳນົດມາດຕະຖານຄວາມສາມາດນີ້ ຍັງປະກອບມີແບບມາດຕະຖານຄວາມສາມາດສຳຄັນໃນສືີ່ສານ, ການຈັດແຈງ ແລະ ບໍລິຫານວຽກຂອງແຮງງານເຮັດວຽກໃນຄົວເຮືອນເອງ. ພ້ອມດຽວກັນ, ຄູ່ມືແບບກຳນົດມາດຕະຖານຄວາມສາມາດ ກ່ໍ່ມີປະໂຫຍດໃຫ້ກັບປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາສ້າງມາດຕະຖານສີມືແຮງງານແຫ່ງຊາດໃນຂະແໜງດ່ັງກ່າວ ຫຼື ກຳລັງທົບທວນດັດແກ້ມາດຕະຖານທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ.

ທ່ານ ນາງ ອະກິໂກະ ຊາຄາໂມໂຕະ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານອາວຸໂສດ້ານການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ສົ່ງເສີມການຈ້າງງານຂອງຫ້ອງການອົງການແຮງງານສາກົນໄດ້ກ່າວວ່າ “ແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍຫຼາຍຄົນມີທັກສະຄວາມສາມາດທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກປະເທດບ້ານເກີດຂອງເຂົາເຈ້ົາເອງແລ້ວ, ແຕ່ທັກສະຫຼາຍດ້ານກໍ່ບໍ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເປັນທາງການໂດຍມີໃບຢ້ັງຢືນ. ດ່ັງນ້ັນມາດຕະຖານຄວາມສາມາດເຫຼົ່ານີ້ ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍໃນການປົກປ້ອງສິດທິຂອງແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ຮັບປະກັນການກັບຄືນໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດບ້ານເກີດຂອງເຂົາເຈົ້າເວລາກັບຄືນ”
ເອກກະສານ “ຄູ່ມືກຳນົດມາດຕະຖານຄວາມສາມາດໃນພາກພື້ນ: ກ່ຽວກັບແຮງງານເຮັດວຽກໃນຄົວເຮືອນ” ໄດ້ເນ້ັນໃຫ້ລັດຖະບານກໍານົດນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານເພື່ອສົ່ງເສີມການພັດທະນາແບບຕ່ໍເນື່ອງມາດຕະຖານຄວາມສາມາດ ແລະ ຄຸນວຸດທິຂອງແຮງງານເຮັດວຽກໃນຄົວເຮືອນເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມການພັດທະນາອາຊີບ ແລະ ໂອກາດການຈ້າງງານໃຫ້ແຮງງານຂະແໜງນີ້.

ທ່ານ ນາງ ເຄມເມຣາ ທໍເຣດສ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານອາວຸໂສດ້ານພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ສົ່ງເສີມການຈ້າງງານຂອງຫ້ອງການອົງການແຮງງານສາກົນ ກ່ໍໄດ້ກ່າວວ່າ “ການສົ່ງເສີມວຽກທ່ີມີຄຸນຄ່າ-ເປັນທຳໃຫ້ກັບແຮງງານເຮັດວຽກໃນຄົວເຮືອນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະໜູນສະໜູນ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານ, ການຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສຳຄັນທ່ີແຮງງານເຮັດວຽກໃນຄົວເຮືອນປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍດ່ັງກ່າວແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ, ໂດຍສະເພາະໃນການເຊື່ອມເສດຖະກິດໂຍງອາຊຽນໃນປີ 2015 “
ທ່ານ ຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ “ການຮ່ວມມືເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ລະຫວ່າງຜູ້ມີສ່ວນທຸກພາກສ່ວນຖືເປັນກຸນແຈສຳຄັນສູ່ຄວາມສຳເລັດ ແລະ ອົງການແຮງງານສາກົນ ໃນຖານະຜູ້ທີ່ມີບົດບາດສຳຄັນດ້ານວຽກງານແຮງງານ ກຽມພ້ອມທ່ີຈະສະໜັບສະໜູນດ້ານວິຊາການ ແລະ ໃຫ້ການແນະນຳໃນຮູບແບບຕ່າງໆໃນວຽກງານການຮັບຮູ້ສີມືແຮງງານເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ”.

ຄູ່ມືແບບກຳນົດມາດຕະຖານນີ້ສ້າງຂື້ນໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ເຮັດວຽກປະກອບສ່ວນໃນແຜນງານພັດທະນາສີມືແຮງງານສຳລັບອາຊີ-ປາຊີຟິກ. ແຜນງານດ່ັງກ່າວຍັງປະກອບດ້ວຍຊ່ອງທາງການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ແລະ ການປະຕິບັດທ່ີດີກ່ຽວກັບການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ການສົ່ງເສີມການຈ້າງງານໃນອາຊີ-ປາຊີຟິກ ເຊິ່ງເປັນຊ່ອງທາງທ່ີນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດໃນການປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ ແລກປ່ຽນປະສົບການ ແລະ ຄວາມຮູ້ຕ່າງໆກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ຕ່າງໆກ່ຽວພັນກັບວຽກງານພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ສົ່ງເສີມການຈ້າງງານ.

ທ່ານສາມາດເບິ່ບຄູ່ມືກຳນົດມາດຕະຖານຄວາມສາມາດໄດ້ທ່ີນີ້:
 

http://apskills.ilo.org/resources/regional-model-competency-standards-domestic-work

ຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມ ຕິດຕ່ໍ
ນາງ ເຄມເມຣາ ທໍເຣດສ
ຜູ້ຊ່ຽວຊານອາວຸໂສດ້ານການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ສົ່ງເສີມການຈ້າງງານ, ຫ້ອງການອົງການແຮງງານສາກົນ
ນາງ ຣຸດຕິຍາ ບູລາອໍ
ຜູ້ຮັບຜິດຊອບແຜນງານສົ່ງເສີມການພັດທະນາສີມືແຮງງານ
ທ່ານ ນາງ ເຂັມພອນ ເຜົ່າຄຳແກ້ວ
ຜູ້ປະສານງານ ປະຈຳ ສປປລາວ
ໂທ: 021 454 415
ອີເມວ: khemphone@ilo.org