Sổ tay hướng dẫn thực hành luật lao động 2019 trong ngành thuỷ sản