โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานแรงงานเด็กในพื้นที่เป้าหมาย จังหวัดสมุทรสาคร สุราษฎร์ธานี สงขลา และนครศรีธรรมราช