Ship to Shore Rights Project

เปิดตัวผลการวิจัยข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแรงงานประมงและอาหารทะเลในประเทศไทย

องค์การแรงงานระหว่างประเทศจะจัดงานเปิดตัวผลการวิจัยข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแรงงานประมงและอาหารทะเลในประเทศไทย

กรุงเทพ (ข่าวไอแอลโอ) – องค์การแรงงานระหว่างประเทศจะจัดงานเปิดตัวผลการวิจัยข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแรงงานประมงและอาหารทะเลในประเทศไทย

โครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่งขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรปได้ทำการวิจัยข้อมูลพื้นฐานเรื่องอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเลไทยในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน 2560

การศึกษาได้มีการสำรวจข้อมูลจากคนงานจำนวน 434 คน ใน 11 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ชุมพร ปัตตานี พังงา ภูเก็ต  ระยอง สมุทรสาคร สงขลา สุราษฎร์ธานี ตรัง และระนอง โดยแบ่งเป็นคนงานในภาคการประมงและการแปรรูปอาหารทะเล (รวมถึงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) อย่างละเท่าๆ กัน

การศึกษาได้สำรวจประสบการณ์ในช่วงเวลาที่ผ่านมาของคนงานในภาคอุตสาหกรรมดังกล่าวเกี่ยวกับการจัดหางาน ค่าจ้างชั่วโมงการทำงาน ความปลอดภัยและสุขภาพ บริการ กลไกร้องเรียน และสภาพความเป็นอยู่ ตลอดจนตัวชี้วัดของการบังคับใช้แรงงานและระดับของการปฏิบัติตามกฎหมาย รายงานฉบับสมบูรณ์อยู่ได้ที่เว็บไซต์ https://shiptoshorerights.org

วันที่ :                      วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-14.15 น.
สถานที่:                   ห้องรัตนโกสินทร์ ชั้น 1 โรงแรมสุโกศล

วาระการประชุม
12.30 – 13.00         ลงทะเบียน
13.00 – 13.20         กล่าวเปิดงาน
  •    นางลุยซา แร็กเฮอร์ อุปทูตของคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย      
  •    แกรห์ม บัคลีย์ ผู้อำนวยการ สำนักงานไอแอลโอประจำประเทศไทย กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
13.20 – 13.25         รับชมวีดีโอผลการวิจัยข้อมูลพื้นฐาน

มุมมองในการปรับปรุงสภาพการทำงานในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล
13.25-13.40          นางจรัสศรี วันศุกร์ รองผู้อำนวยการฝ่าย ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป
 Ms.Thitar Oo เจ้าหน้าที่ประสานแรงงานข้ามชาติ มูลนิธิรักษ์ไทย
 นายเจสัน จั๊ดด์ เจ้าหน้าที่อาวุโสประสานงานโครงการ ILO
13.40-13.55          ช่วงตอบข้อซักถามและข้อเสนอแนะ
13.55-14.00          นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวข้อคิดเห็นและข้อสังเกตเกี่ยวกับสภาพการทำงานของแรงงานประมงและอาหารทะเล
14.00-14.15          เวลาพักรับประทานชากาแฟ

***การประชุมจะมีการแปลเป็นภาษาไทยและอังกฤษ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอนัดสัมภาษณ์ก่อนวันงาน กรุณาติดต่อ

คุณสุภาวดี (พิงค์) โชติกญาณ
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
+ 087-642-4195
chotikajan@ilo.org