Rapor

Dönüştürücü değişim ve 8. SKA: Kolektif kabiliyetlerin ve toplumsal öğrenmenin kritik rolü

8. SKA, sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarını entegre hale getirmektedir.

Tam istihdam ve insana yakışır iş için kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeye ulaşmak amacıyla, bu üç boyut genelinde dengeli bir ilerleme sağlanması için entegre bir sürece ihtiyaç duyulmaktadır. ILO, 2019 tarihli SKA 8 için Harekete Geçme Zamanı: İnsana Yakışır İş, Sürdürülebilir Büyüme ve Çevresel Bütünlüğün Entegrasyonu başlıklı raporunda, ülkeleri bu meseleye yönelik olarak kümülatif dinamik bir süreci yani pozitif bir 8. SKA "politika sarmalını" besleyen ve birbiriyle bağlantılı stratejiler uygulamaya teşvik eden geniş bir politika yaklaşımı ortaya koymuştur.

Bu rapor, 1. Bölümde ülkelerin 2010-2022 yılları arasındaki performanslarına dayanarak 2030 yılına kadar 8. SKA'nın ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarını gerçekleştirebilme potansiyellerini analiz ederek bu konuda daha önce yapılan çalışmaları temel almaktadır.

Rapor, 8. SKA'nın gerçekleştirilmesine yönelik küresel beklentilerin hayal kırıklığı yaratan halinin izini sürmekte ve bu beklentilerdeki ülkeler ve üç boyut arasındaki belirli örüntüleri ve dengesizlikleri ortaya koymaktadır.

Rapor daha sonra 2. Bölümde, 8. SKA kapsamında öngörülen dönüştürücü değişimin dinamiklerini daha ayrıntılı bir şekilde açıklamaya çalışarak, özellikle de toplumların "kolektif kabiliyetlerinin" bu tür bir değişimi mümkün kılma ve şekillendirme konusunda yeterince takdir görmeyen rolünü keşfederek 2019'da ortaya konan politika çerçevesini detaylandırmaktadır.

Son olarak, 3. Bölümde yatırım, teknolojik değişim ve inovasyon ile epistemik bir yaklaşım olarak ekonomide yapısal dönüşümün harekete geçirilmesine yönelik entegre öğrenme ve dönüşüm stratejilerine ilişkin bir dizi ilke ve politika önerisi sunulmaktadır.