Tedarik zincirlerinde insana yakışır iş

Üçlü çalışma grubu, ILO’nun tedarik zincirlerinde insana yakışır işe ilişkin çalışmalarında izlenecek yol konusunda uzlaştı

ILO, üye devletlere ve üçlü yapı ortaklarına rehberlik ve destek sağlayarak, tedarik zincirlerinde insana yakışır işin başarılmasına yönelik girişimlerde öncü rol oynayacak.

Basın açıklaması | 05 Temmuz 2022 Salı
© ILO
CENEVRE (ILO Haber) – Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) çatısı altında, hükümetler, işçiler ve işverenleri temsil eden bir üçlü çalışma grubu, tedarik zincirlerinde insana yakışır işe ilişkin iddialı ve kapsamlı bir stratejinin ana ögeleri üzerinde uzlaşmaya vardı.

27 Haziran-1 Temmuz 2022 tarihlerinde yapılan toplantı sonrasında mutabık olunan stratejinin temel taşları, COVID-19 küresel salgını esnasında ve sonrasında büyük zorluklar yaşayan tedarik zincirlerinde insana yakışır işi gerçekleştirmek ve çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla, ILO’nun olanakları dahilindeki tüm eylem araçlarının yanı sıra, ulusal ve uluslararası zorunlu ve gönüllü önlemlerin bir bileşkesini kapsıyor.

Çalışma Grubu, tedarik zincirlerinde insana yakışır iş bakımından ILO’nun görevini yeniden teyit etti, üye devletlere ve üçlü yapı ortaklarına rehberlik ve destek sağlanmasında öncü rol oynayacak biçimde ILO’nun donanması gereğini vurguladı.

Stratejinin temel taşları aşağıdakileri içeriyor:
  • ILO denetim mekanizmalarının tedarik zincirlerine ilişkin çalışma bilgi akışı ile ILO teknik ve araştırma çalışmaları arasındaki bağları güçlendirme çabalarını teşvik etmek.
  • Yeni normatif ve normatif olmayan önlemler, mevcut önlemlerin ve ek kılavuzlar ve araçların gözden geçirilmesi dahil olmak üzere, mevcut uluslararası çalışma standartlarını tamamlayabilecek ve uluslararası tedarik zincirlerinin zorluklarını dikkate alacak ilave girişimler geliştirmek.
  • Üye devletlerin insana yakışır iş açıklarının temel nedenlerini anlamaları ve ele almaları, kalkınma önceliklerini desteklemelerini sağlamak amacıyla, başta tüm tedarik zinciri katmanları ve hedef ulusal sektörlerdeki alıcılar ve tedarikçiler arasındaki ilişkilerin haritasınız çıkarmak suretiyle, kanıt temelli karar vermeyi desteklemek üzere daha çok ve daha iyi veri üretmelerine aktif olarak yardım etmek.
  • Örgütlenme ve toplu pazarlık özgürlüğünün yetkinleştirici haklar olduğunu ve sosyal diyaloğun ILO’nun görevinin merkezinde yer aldığını tanıyarak, BM Rehber İlkeleri ve Çokuluslu İşletmeler ve Sosyal Politika ile İlgili İlkeler Üçlü Bildirgesi (Çokuluslu İşletmeler Bildirgesi)’nde yer alan ilkeleri desteklemek.
  • Uluslararası ticaret yapısında yer alanlar dahil olmak üzere, çok taraflı, uluslararası mali kurumlar ve tedarik zincirlerinde insana yakışır işe ilişkin diğer ilgili kurumlar ile aktif olarak ilişki kurmak ve onların arasında öncü rol oynamak.