İnsan Merkezli Toparlanma için Küresel Forum

ILO Küresel Forumu, insanları önceleyen bir toparlanmaya yönelik yinelenen taahhütlerle sona erdi

Uluslararası Çalışma Örgütü, COVID-19 küresel salgınının daha da artırdığı ülkelerin içinde ve aralarındaki eşitsizlikleri acilen ele almak için çeşitli çok taraflı sistem kuruluşlarıyla işbirliğini güçlendiriyor.

Basın açıklaması | 25 Şubat 2022 Cuma

CENEVRE (ILO Haber) – Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından düzenlenen İnsan Merkezli Toparlanma için Küresel Forum, insanları öne çıkartan ve COVID-19 krizinin derinleştirdiği tehlikeli eşitsizlikleri gidermeyi hedefleyen toparlanmaya yönelik taahhütlerin yinelenmesiyle sona erdi.

22-24 Şubat tarihlerinde yapılan üç günlük forumda, dünyanın her köşesinden devlet ve hükümet başkanları, uluslararası kuruluşlar ve çok taraflı kalkınma bankalarının başkanları, işçi ve işveren liderleri bir araya gelerek, daha iyiyiyeniden inşa etmek ve küresel salgının sosyal ve ekonomik etkilerine karşı uluslararası toplumun yanıtının düzeyini ve uyumunu güçlendirmek için somut önlemler önerdiler.

İnsan odaklı toparlanma hedeflerine yönelik taahhütler şu kuruluşlar tarafından teyid edildi: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), İslam Kalkınma Bankası (İKB), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Uluslararası Para Fonu (IMF), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Asya Kalkınma Bankası (ADB), Avrupa İstihdam ve Sosyal Haklar Komiseri, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS), UNICEF, Afrika Kalkınma Bankası (AfDB), Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve BM İklim ve Finans Özel Temsilcisi.

Aynı destek, Arjantin, Belçika, Mısır, Almanya, Endonezya, Jamaika, Mozambik, Güney Kore, Samoa, Senegal, İspanya ve İsviçre Devlet veya Hükümet Başkanları tarafından da ifade edildi.

Forum’da konuşan ILO Genel Direktörü Guy Ryder “çalışma yaşamında var olan aşırı kırılganlıklar ve eşitsizlikler”e dikkat çekti ve bunların bir kısmının çok acımasız biçimde küresel salgın tarafından yaratıldığını belirtti.

“Ekonomimizde, dünyamızda dayanıklılığı yeniden inşa etme işini gerçekten ciddiye almak zorundayız. Bunun için de, politika belirlemede bu türden bütünleştirici yaklaşımlar benimsememiz gerekiyor. Uluslararası sistemin her parçasının diğerlerinden yalıtılmış olarak kendi göreviyle uğraşması hiç de mantıklı değil. Şüphesiz, uyumlu politika mantığı bunu gerektiriyor” dedi.

Forum’daki tematik oturumlar, dünyanın karşı karşıya olduğu en acil sorunları ele aldı: Kapsayıcı büyüme ve insana yakışır işler, evrensel sosyal koruma, çalışanların korunması ve işletmelerin sürdürülmesi, karbon nötrlüğüne adil geçiş. Forum, COVID-19 krizinden kapsayıcı, sürdürülebilir ve dayanıklı bir toparlanmaya nasıl ulaşılacağına ilişkin bir tartışma ile kapandı.

Forum boyunca birçok delege, BM Genel Sekreteri António Guterres’in açılış konuşmasında, ekonomi ve istihdamın toparlanmasını tehdit eden ülkelerin içinde ve arasında “büyük farklılık ” olarak adlandırdığı, küresel salgının daha da kötüleştirdiği eşitsizliklere değindi.

“Varlıklı ülkeler, kendi GSYH’lerinin çok daha yüksek yüzdesini toparlanmaya adıyor. Düşük gelirli birçok ülkenin borç döngüsüne yuvarlandığı ve kaynaklarını tükettiği, dolayısıyla kârı insanların üzerinde tutan küresel finansal sistemin kurbanları olduğu bir ortamda, gelişmekte olan ülkeler devasa ve kalıcı bir istihdam açığıyla karşı karşıya” dedi Guterres.

Forum’da konuşanların verdiği güçlü mesajlardan biri de, daha iyiyi yeniden inşa için eyleme geçilmesi ve uluslararası toplumun dayanışma halinde olması gerektiğiydi. Delegelerin birçoğu, ILO’nun Küresel Eylem Çağrısı, BM Genel Sekreteri’nin “ortak gündemi”, en az 400 milyon iş ve halihazırda sosyal korumadan yoksun 4 milyar kadın, erkek ve çocuğa sosyal koruma sağlanması için yatırım çağrısı yapan ILO-BM Küresel İstihdam ve Sosyal Koruma Hızlandırıcısı’nda ortaya konulan gidiş yoluna atıfta bulundu.

Küresel Forum sonuçları arasında yer alan çok taraflı politika uyumuna ilişkin önemli noktalar:
 • Küresel İstihdam ve Sosyal Koruma Hızlandırıcısı için ortak yol haritası geliştirmek ve ortaklaşa Küresel Kayıtlılığı Yaygınlaştırma Girişimi başlatmak ve uygulatmaya koymak üzere, ILO ile UNDP arasında yeni bir ortaklık.
 • Çalışanları akıl sağlığı risklerine, mesleki yaralanmalara ve meslek hastalıklarına karşı daha iyi korumak, işyerlerini sağlık krizlerine karşı hazırlamak amacıyla, sağlık sektörü ile çalışma yaşamı kurumları arasındaki bağları güçlendirmek üzere, DSÖ ile ILO arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesi.
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği, adil geçiş, istihdam için iklim eylemi gibi alanlarda proje işbirliği ve teknik yardımı güçlendirmek üzere, EBRD ile geliştirilecek yeni bir çerçeve sözleşme.
 • Gençlerin ekonomik bakımdan güçlenmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği, krizi ortamlarında insana yakışır iş, Güney-Güney Üçgen İşbirliği’nin geliştirilmesi gibi alanlarda işbirliğini öngören, insan odaklı toparlanmayı desteklemek üzere İKB ile imzalanacak yeni bir Mutabakat Zaptı.
 • Toparlanmada ülkeler arasında “tehlikeli farklılık” ile mücadele etmek üzere sosyal harcamaları koruma ve önceliklendirmeye yönelik olarak IMF’nin yenilenmiş taahhüdü.
 • Banka’nın iklim değişikliği finansmanı ve kömürlü termik santralleri devre dışı bırakma faaliyetlerini desteklemek üzere, sosyal koruma sistem kapasitesi ve veri uyumlaşmasını artırmak üzere, ADB ile ILO arasında işbirliğinin güçlendirilmesi.
 • Adil geçiş ve üretkenlik artışı alanında OECD ile ILO arasında işbirliğinin derinleştirilmesi.
 • Beceri geliştirme ve genç istihdamı alanında Afrika Kalkınma Bankası ile işbirliğinin derinleştirilmesi.
 • Ülkelerin adil geçiş planlamalarını desteklemek amacıyla ILO ile BMİDÇS arasında işbirliğinin genişletilmesi.
 • Evrensel sosyal korumanın gerçekleştirilmesi yönünde ilerleme kaydetmek amacıyla, ILO ve tüm BM ailesiyle ortaklık için UNICEF ile ilişkinin derinleştirilmesi.
 • ILO’nun eş başkanlık ettiği, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını gerçekleştirmek için Evrensel Sosyal Koruma için Küresel Ortaklık (USP2030)’a Dünya Bankası’nın güçlü taahhüdü.
 • Adil Bir Geçiş için İstihdam ve Sosyal Korumada Küresel Hızlandırıcı’ya yönelik destek konusunda, çok sayıda ülke ve kurumun güçlü ifadeleri.
Diğer çok taraflı ortaklar da insan odaklı toparlanmanın ögelerine atıfta bulundu. BM İklim ve Finans Özel Temsilcisi, iklim krizini çözmek için insan odaklı geçişin zorunlu olduğunu vurguladı. Avrupa İstihdam ve Sosyal Haklar Komiseri ise, küresel adil geçiş ve sürdürülebilir toparlanma için, ILO’nun insana yakışır işin dört sütunu temelinde yeni bir Avrupa Birliği İnsana Yakışır İş Bildirimi’nin uygulanmasına dikkat çekti. FAO ise, verimli, etkin, uyumlu ortaklıklar ve küresel dayanışma yoluyla güçlü sosyal koruma sistemleri oluşturmak için ilave finansmanı harekete geçirme taahhüdü verdi. DTÖ, yaşam standartlarının yükseltilmesi, insana yakışır işlerin yaratılması ve halkın yararlanması için ticarete duyulan hayati gereksinimi vurguladı.