ILO Ankara ile karşılıklı bilgi aktarımı: Mülteciler ve ev sahibi topluluklar için insana yakışır iş fırsatlarını desteklemek amacıyla bilgi ve deneyimler paylaşıldı

ILO Türkiye Ofisi ve PROSPECTS programı, mülteciler ve ev sahibi toplulukların kırılgan üyeleri için sosyo-ekonomik kapsayıcılık sağlayan bir bir ortamın nasıl geliştirilebileceği hakkında bilgi ve deneyimlerini paylaşmak üzere çevrimiçi bir seminer düzenledi.

Haberler | 30 Mart 2021 Salı
11 Şubat’ta düzenlenen çevrimiçi bir seminerde 50 kadar ILO uzmanı bir araya gelerek, Orta Doğu, Kuzey ve Doğu Afrika’da yer alan sekiz ülkede uygulanmakta olan PROSPECTS programı ile Türkiye’de ILO Mülteci Destek Programı kapsamında alınan dersler ve karşılaşılan zorlukları tartıştılar.

Etkinlik, ILO Ankara ile PROSPECTS arasında Güney-Güney ve Üçlü İşbirliği (SSTC) bağlamında Kenya ve Lübnan’da daha önce düzenlenen toplumsal cinsiyet ve engelliliğin ana akımlaştırılması çalıştaylarının devamı niteliğindeydi. Katılımcılar ve dinleyiciler, kayıtlı çalışmaya geçiş ve işletme geliştirme alanlarında edindikleri bilgi birikimi, farklı yaklaşımlar ve başarılı girişimleri paylaştılar.

ILO Türkiye ile farklı PROSPECTS ülkeleri arasında bilgi ve deneyim paylaşımını güçlendirmek açısından çok iyi bir fırsat oldu. Son birkaç yılda, bazı önemli dersler edindik, birtakım ilginç araçlar ve ürünler de geliştirdik. Bunlardan bazıları, örneğin Kayıtlı İstihdama Geçiş Programı (KİGEP) gibi, denendi ve bağımsız olarak değerlendirildi; düşüncemiz odur ki KİGEP, küresel bir ILO aracı haline gelmek için iyi bir potansiyele sahip."

Numan Özcan, ILO Türkiye Direktörü
Suriye krizine yanıt alanında beş yılı aşkın deneyimleri olan ILO Türkiye Ofisi uzmanları, kapsayıcı ekonomik büyüme ve iş gücü piyasası yönetişiminin desteklenmesine ilişkin deneyimlerini paylaştılar. Kayıtlılığa geçiş ve işletme desteği hakkında sunumlar, Türkiye’de gerçekleştirilen başarıların bir kısmına ışık tuttu. COVID-19 küresel salgını bağlamında bu destek programları önem kazandı. Çünkü işlerin korunması ve herkes için istihdamın desteklenmesi her zamankinden daha da önemli hale geldi.

ILO Türkiye Ofisi, Kayıtlı İstihdama Geçiş Programı (KİGEP) yoluyla, COVID-19 küresel salgınının ilk aylarında işlerin korunmasını destekledi. Altı aylık ilk dönem boyunca işverenler, sosyal güvenlik primleri ve Suriyeli çalışanların çalışma izni harçlarını karşılayan mali destek aldılar. Bu mali teşvik, en ağır kısıtlamaların uygulandığı dönemlerde, işverenlerin çalışanlarını istihdama devam etmelerini ve işletme sürekliliğini destekledi. ILO Türkiye Ofisi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile işbirliği halinde, 2020 yılında 6 bin 200’ü aşkın Suriyeli mülteci ve ev sahibi topluluk üyesini destekledi.

PROSPECTS ekipleri ise, KİGEP’in özellikle, mali teşviklerin daha ötesinde, çalışma yaşamında temel haklar ve ilkeler hakkında mülteciler ve ev sahibi topluluk üyelerinin yanı sıra işletmelerin farkındalığını nasıl artırdığını öğrenmeye ilgi gösterdi. PROSPECTS ülkelerinde ve Türkiye’de kayıt dışılık oranlarının yüksek olduğu dikkate alınarak, görüşmelerin ikinci bölümünde bu konuya odaklanıldı. Odalar ve belediyeler dâhil yerel ortaklar ile işbirliği halinde bilgi, finansman ve iş hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak suretiyle, mültecilere ait olanlar da dâhil olacak şekilde mikro işletmelerin kayıt altına alınmasının nasıl en iyi biçimde destekleneceği tartışıldı.

Çevrimiçi seminer, ILO Ankara tarafından uygulanan girişimcilik destek programından alınan dersler hakkında yapılan sunumla sona erdi. Bu program kapsamında, mülteci ve ev sahibi topluluktan 70 girişimciye kendi işletmelerini kurmaları için mali desteğin yanı sıra, müteakip eğitim ve mentörlük hizmetleri sağlandı. Uganda ve Lübnan dahil olmak üzere birkaç PROSPECTS program ülkesinde iş planı yarışmaları yapılması ve hibe ve iş geliştirme hizmetlerinin verilmesi planlandığından, program bağlamında bu alanda alınan derslerin paylaşılması da, PROSPECTS programı ortaklarınca memnuniyetle karşılandı.

Çevrimiçi seminer aynı zamanda ILO PROSPECTS’in bilgi paylaşımını yaygınlaştırmak amacıyla kurmak istediği bölgeler arası işbirliğinin de başlangıcı oldu. Sonraki paylaşımlar, beceri geliştirme, işyeri temelli eğitim ve işyerinde sosyal uyumu destekleme farklı konuları kapsayacak.

Etiyopya’da, mülteciler için çalışma hakkı direktifi Mart 2020’de yürürlüğe girdi. Bizler, hükümetin bu yolculuğunda, başka yerlerde işe yaramış iyi uygulamalar ve yaklaşımları sağlayarak eşlik etmek istiyoruz. Bu bağlamda, hükümetin çalışma izni düzenlemelerinin uygulamaya konulmasını destekleme bakımından Türkiye iyi bir örnek teşkil ediyor. İster kayıtlılığa geçiş olsun, ister bu nüfus kesimini de sosyal koruma kapsamına almak olsun, isterse sosyal gerilimleri azaltma ve daha uyumlu toplum inşa etme stratejileri olsun, hepimiz aynı sorunları tartışıyoruz."

Jean-Yves Barba, Baş Teknik Danışman, PROSPECTS Etiyopya

Bu konunun esası, birbirimizden öğrenmek. Özellikle kayıtlılığa geçiş, işletmelerin kayıt altına alınması ve beceri geliştirmeyi destekleme konularında Türkiye’de neler olduğunu gerçekten öğrenmek istiyorduk."

Nicholas Grisewood, PROSPECTS Küresel Program Yöneticisi

<