Dünyada İstihdam ve Sosyal Görünüm: Eğilimler 2020 (WESO)

ILO’nun yeni raporuna göre, ücretli işlerin yetersizliği yaklaşık yarım milyar insanı etkiliyor

ILO’nun istihdam ve sosyal eğilimlere ilişkin küresel raporunun son versiyonuna göre, insana yakışır iş eksikliği, artan işsizlik ve devam eden eşitsizlik, insanların çalışarak daha iyi yaşam kurmalarını gittikçe zorlaştırıyor.

Haberler | 20 Ocak 2020 Pazartesi
© Chor Sokunthea / World Bank
CENEVRE (ILO Haber) - Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) yeni raporuna göre, yaklaşık yarım milyar insan, çalışmayı arzu ettiklerinden daha kısa sürelerde ücretli işlerde çalışıyorlar ya da ücretli işe yeterince erişemiyorlar.

Dünyada İstihdam ve Sosyal Görünüm: Eğilimler 2020 (WESO) ayrıca, 2020 yılında işsizliğin yaklaşık 2,5 milyon kadar artacağını gösteriyor. Küresel işsizlik son dokuz yılda genel olarak aynı düzeyde kaldı; ancak, küresel ekonomik büyümenin yavaşlaması, küresel işgücü artarken, işgücü piyasasına yeni girenleri istihdam etmeye yetecek düzeyde yeni iş olmayacak anlamına geliyor.

“Milyonlarca insan için, çalışarak daha iyi yaşam kurmak gittikçe zorlaşıyor” diyor ILO Genel Direktörü Guy Ryder. “Çalışma yaşamında bir türlü azalmayan ve önemli düzeylerde seyreden eşitsizlikler ve dışlanma, insanların insana yakışır iş ve daha iyi gelecek bulmalarını önlüyor. İşte bu, sosyal uyum açısından büyük ve endişe verici sonuçları olabilecek ciddi bir bulgudur.”

Milyonlarca insan için, çalışarak daha iyi yaşam kurmak gittikçe zorlaşıyor."

Guy Ryder, ILO Genel Direktörü
WESO’ya göre, işgücü arz ve talebi arasındaki uyumsuzluk, işsizliğin ötesine geçerek daha geniş çaplı bir işgücü kullanım eksikliğine dönüşüyor. Dünyada 188 milyon işsiz insana ek olarak, 165 milyon insan yeterli düzeyde ücretli işe sahip değil ve 120 milyon insan da ya aktif olarak iş aramayı bırakmış durumda ya da sair şekilde işgücü piyasasına erişemiyor. Toplamda, dünya genelinde 470 milyonu aşkın insan etkileniyor.

Rapor ayrıca, işgücü piyasasındaki eşitsizlikleri de irdeliyor. Yeni veri ve tahminlere dayalı olarak, küresel çapta gelir eşitsizliğinin, başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere, daha önce sanıldığından daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

Dünya genelinde, ulusal gelirde emeğin payı (diğer üretim faktörlerine kıyasla), 2004 ila 2017 yılları arasında %54’ten %51’e geriledi. Ekonomik açıdan anlamlı olan bu düşüş, Avrupa, Orta Asya ve Amerika kıtalarında daha belirgin. WESO, bu düşüşün, önceki tahminlerden daha fazla olduğunu belirtiyor.

Orta düzeyde veya aşırı çalışan yoksulluğunun, 2020-21’de gelişmekte olan ülkelerde artacağı, 2030 yılına kadar yoksulluğun ortadan kaldırılmasını öngören 1. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’nin gerçekleştirilmesi önündeki engelleri daha da büyüteceği tahmin ediliyor. Çalışan yoksulluğu (satın alma gücü paritesiyle günde 3,20 ABD Dolarından düşük gelir) bugün için 630 milyonu aşkın çalışanı, diğer bir deyişle, dünyada çalışan nüfusun beşte birini etkiliyor.

Rapora göre, toplumsal cinsiyet, yaş ve coğrafi konum bakımlarından diğer önemli eşitsizlikler de, halihazırda işgücü piyasalarının bir türlü ortadan kalkmayan özellikleri olarak duruyor; hem bireylerin fırsatlarını hem de genel ekonomik büyümeyi sınırlıyor. Özellikle büyük bir rakam olan 267 milyon genç (15-24 yaş grubu), ne eğitimde ne istihdamda ; bu rakamdan daha fazlası da, standardın altında kalan çalışma koşullarına katlanıyor.

Ancak ve ancak, bu türden işgücü piyasası eşitsizliklerini ve insana yakışır işe erişim açıklarını giderebilirsek, sürdürebilir ve kapsayıcı kalkınmanın yolunu bulabiliriz."

Stefan Kühn, Baş Yazar
Rapor şu uyarıyı yapıyor: Ticaret kısıtlamaları ve korumacılığın artması, istihdam üzerinde hem doğrudan hem de dolaylı olarak önemli etkiler yaratabilir.

Ekonomik büyümeye bakılınca, rapor, şimdiki büyüme hızı ve biçiminin, düşük gelirli ülkelerde yoksulluğu azaltma ve çalışma koşullarını iyileştirme çabalarını baltaladığını ortaya koyuyor.
WESO, büyüme tipinin yapısal dönüşüm, teknoloji yükseltme ve çeşitlenme yoluyla, daha yüksek katma değerli faaliyetleri teşvik edecek biçimde dönüşmesi gerektiğini öneriyor.

“İşgücünün eksik kullanımı ve düşük kaliteli işler, ekonomiler ve toplumlarımızın büyük bir insan yeteneği havuzunun getirebileceği olası yararları kaçırıyor” diyor raporun başyazarı Stefan Kühn.
“Ancak ve ancak, bu türden işgücü piyasası eşitsizliklerini ve insana yakışır işe erişim açıklarını giderebilirsek, sürdürebilir ve kapsayıcı kalkınmanın yolunu bulabiliriz.”

Yıllık WESO Eğilimler raporu, işsizlik, işgücü eksik kullanımı, çalışan yoksulluğu, gelir eşitsizliği, emeğin gelir payı ve insanları insana yakışır işlerden dışlayan faktörler dahil olmak üzere, işgücü piyasalarının temel sorunlarını analiz ediyor.