ILO, İşgücü Göçü konusunda Küresel Medya Yarışması düzenliyor

Yarışma, göçmen işçilerin haklarını daha iyi savunmak amacıyla, işgücü göçü hakkında nitelikli haberciliği teşvik etmeyi hedefliyor.

Haberler | 12 Eylül 2019 Perşembe
CENEVRE (ILO Haber) – Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), işgücü göçüne ilişkin örnek haberciliği ödüllendiren Küresel Medya Yarışması’nın beşincisini düzenliyor. Bu yılın temaları “adil işe alım” ve “işgücü göçünün geleceği”.

Yarışmada ilk kez, öğrenci ödülü kategorisi ve burs ödülü seçeneği yer alıyor.

Yarışma, işgücü göçü konularında nitelikli haberciliği teşvik etmeyi hedefliyor. Dünya genelinde göçmenler, işyerlerinde ve toplumlarında önyargı, hoşgörüsüzlük ve yaftalama ile karşılaşıyor. Halk önünde olumsuz söylemler, kötü muamele ve sömürüye yol açabiliyor, sosyal uyumu sarsabiliyor.

Dengeli ve ahlaki habercilik, kalıpyargılar ve yanlış kanıların giderilmesinde, göçmen işçilerin hem geldikleri hem de vardıkları ülkelerde yaptıkları olumlu katkıların gün ışığına çıkarılmasına önemli rol oynayabiliyor.

Uluslararası göç ve habercilik uzmanlarından oluşan bir panel, yaratıcılık, doğruluk ve denge, göçmenlerin korunması, işgücü göçünün olumlu biçimde resmedilmesi unsurlarına bakarak kazananları seçecek.

“ILO bu yıl, sosyal adalet ve insana yakışır iş mücadelesinin Yüzüncüyılını kutluyor. 2019 Uluslararası Çalışma Konferansı’nda kabul edilen Çalışma Yaşamının Geleceğine ilişkin ILO Yüzüncüyıl Bildirgesi ILO’nun göçmen işçiler dahil tüm işçileri koruma görevini teyid ediyor; eşit muameleyi destekleme ve başta kırılgan durumdakiler olmak üzere işçilere karşı ayrımcılığı ortadan kaldırma gereğini vurguluyor” diyor ILO İşgücü Göçü Şube Müdürü ve yarışmanın jüri üyelerinden biri olan Michelle Leighton.

“Göçmen işçilerin toplumlarına yaptıkları katkılar hakkında halkın farkındalığını yükseltecek biçimde adil ve dengeli haberciliğe adanmışlıklarını gösteren, göçmen işçilere karşı yanlış kanılar, yabancı düşmanlığı ve ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına katkıda bulunan habercileri seçmeyi hedefliyoruz.”

Yarışma, yakın zaman önce kabul edilen “Güvenli, Muntazam ve Düzenli Göç hakkında Küresel Sözleşme”nin göçmen işçilerin çalışma koşullarını iyileştirme ve işgücü göçüne ilişkin yanlış kanıları değiştirme gibi hedeflerinden bazılarına katkıda bulunuyor. Ayrıca, Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi Bildirgesinde güçlü biçimde vurgulanan insana yakışır iş ve göç hakkında farkındalığın artmasına da destek oluyor.

Yarışma, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC), Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, İnsan Hakları İzleme Örgütü, Equal Times [Eşitlik Çağı], Solidarity Centre [Dayanışma Merkezi], Asya Göçmen Forumu tarafından destekleniyor. Bu yılki yarışma, AB tarafından finanse edilen “İşgücü Göçünün İşe Alım Çerçevesini Geliştirmeye Yönelik Küresel Eylem (REFRAME)” projesi ve SDC tarafından finanse edilen “Adil İşe Alım Entegre Programı Aşama-II (FAIR II)” tarafından düzenleniyor.

Katılım usulü

“Profesyonel” ya da “öğrenci” kategorisinde “çevrimiçi katılım formu”nu doldurun. Eserinizi şu kategorilerde sunabilirsiniz: Yazılı basın, fotoğraflı anlatım, çoklu medya, video ve/veya radyo. Ayrıntılı bilgi için “Koşullar”a bakınız.

Yarışmaya katılacak eserler, 1 Kasım 2019 ila 31 Ekim 2019 tarihleri arasında yayımlanmış olmalıdır (bakınız “Koşullar”). Eser herhangi bir dilde olabilir; ancak İngilizce, Fransızca veya İspanyolca dilleri dışında bir dilde ise, anılan üç dilden birinde tercümesi de eklenmelidir.

Başlıca tarihler

31 Ekim 2019 (23:59, Orta Avrupa Saati): “Çevrimiçi katılım formu” ile sunum için son tarih

18 Aralık 2019 (Uluslararası Göçmenler Günü): Yarışmayı kazananların duyurulması (kazananlar ile önceden temas kurulacak).

Ödüller

Yarışmada, ikisi “göçmen işçilerin adil işe alınması”, ikisi “işgücü göçünün geleceği” için olmak üzere dört profesyonel ödül ve bir öğrenci ödülü verilecek. Kazananlar, nakit ödül (profesyonel kategoride 1.000 ABD Doları ve öğrenci kategorisinde 300 ABD Doları) ile burs ödülü arasında seçim yapma imkanına sahip olacak. Burs, 2020 yılında adil işe alım veya işgücü göçü konusunda ITC Torino’da ücretsiz katılmayı kapsıyor (bakınız “Koşullar”).

Tematik kategoriler

Göçmen işçilerin adil işe alınması

Bu kategorideki eserler, uluslararası işe alım uygulamalarının göçmen işçilerin yaşamlarını, insana yakışır işlere kavuşma olasılıklarını ve sömürü, kötü muamele, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, çocuk ve zorla çalıştırma, insan ticaretine maruz kalmalarını nasıl etkilediğini göstermelidir. Alternatif veya ek olarak, uygun biçimde düzenlenen ve yönetilen uluslararası işe alımın, beceriler, işler ve işgücü piyasasının işleyişini nasıl iyileştirebileceğini göstermelidir. Bakınız ILO Adil İşe Alım İnisiyatifi ve ILO Adil İşe Alım Genel İlkeleri ve Operasyonel Kılavuzu, işe alım ücretleri ve ilgili maliyetlerinin tanımlarına bakınız.

İşgücü göçünün geleceği

Bu kategorideki eserler, küreselleşme, artan eşitsizlikler, demografik değişimler, teknolojik ilerleme, standart dışı çalışma biçimleri, kayıtdışı ekonomide çalışanların çok sayıda olması, toplumsal cinsiyet eşitliği gereği, yaşam boyu öğrenme, üretken işlerin yaratılması dahil olmak üzere, çalışma yaşamını biçimlendiren güncel ve gelecekteki trendler bağlamında, göçmen işçilerin insana yakışır işe erişme imkanları ve karşılaştıkları zorlukları ortaya koymalıdır. Bakınız: 2019 Report of the Global Commission on the Future of Work: Work for a brighter future