Uluslararası Göçmenler Günü

Yeni ILO verilerine göre küresel işgücünde 150 milyon göçmen yer alıyor

Haberler | 04 Ocak 2016 Pazartesi
Haberler | 16 Aralık 2015

CENEVRE (ILO Haberler) – Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre dünyadaki yaklaşık 232 milyon uluslararası göçmenden 150,3 milyonunu göçmen işçiler oluşturuyor.

ILO’nun Göçmen İşçiler Küresel Tahminleri başlığını taşıyan rapora göre göçmen işçiler 206,6 milyona ulaşan çalışma çağındaki göçmen nüfusun (15 yaş ve üzeri) yüzde 72,2’sini oluşturmaktadır. Erkekler bu kesimde 83,7 milyonla çoğunluğu oluştururken çalışan göçmen kadın işçi sayısı 66,6 milyondur.

Rapor hakkında yorumda bulunan ILO Genel Direktörü Guy Ryder şunları söylemiştir : “Bu analiz, üye Devletlere sağlanan desteğe ILO’nun önemli bir katkısı anlamını taşımaktadır. Üye Devletler, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemini benimsemişlerdir ve bu gündem çerçevesindeki Hedef 8 göçmen işçiler dâhil tüm çalışanların korunmasını, Hedef 10 da iyi yönetilen göç politikalarının yaşama geçirilmesini öngörmektedir. Karar vericiler şimdi politikalarını üzerine inşa edecekleri gerçek verilere sahiptir.”

Göçmen işçilerin dünyadaki dağılımı

Kadınlar ve Erkekler

İşgücü göçü dünyadaki tüm bölgeleri ilgilendiren bir olgu olmakla birlikte göçmen işçilerin hemen hemen yarısı (yüzde 48,5) iki geniş bölgede toplanmaktadır: Kuzey Amerika ile Kuzey, Güney ve Batı Avrupa. Toplam yerli işgücü içinde yüzde 35,6 ile göçmen işçilerin en yüksek oranı oluşturdukları yer ise Arap Devletleri’dir.

Araştırmada ayrıca göçmen işgücünün genel anlamda sanayi gruplarına dağılımı da incelenmektedir. Göçmen işçilerin büyük çoğunluğu hizmetler sektöründedir; bu sektörde çalışan 106,8 milyon işçi toplam içinde yüzde 71,1 paya sahiptir. Ardından 26,7 milyon çalışanla (yüzde 17,8) imalat ve inşaat dâhil sanayi gelmekte, onu da 16,7 milyon çalışanla (yüzde 11,1) tarım izlemektedir. Ev işçileri tüm göçmen işçiler içinde yüzde 7,7 paya sahiptir.

ILO Çalışma Koşulları ve Eşitlik (WORKQUALITY) Bölümü Direktörü Manuela Tomei konuya ilişkin şunları söylemiştir: “Bu tahmin araştırması, göçmenlerin büyük çoğunluğunun daha iyi iş fırsatları için göç ettiklerini göstermektedir. Sağlıklı yöntemlere başvurarak göçle ilgili bilgi temelimize önemli şeyler katacağımıza ve etkili göç politikaları için güçlü bir zemin oluşturacağımıza inanıyorum.”

Göçmen işçilerin işgücüne katılım oranları yüksek

Göçmen erkeklerin ve göçmen kadınların işgücünde yer alma olasılıkları ne?

Genel olarak, göçmenlerin kendi ülkelerindeki insanlara göre işgücüne katılma olasılıkları daha yüksektir. Bu daha ileri düzeydeki işgücü katılım oranları, temelde göçmen kadınların işgücüne daha fazla katılmalarıyla bağlantılıdır.

Göçmenlerin, göçmen olmayanlara göre işgücünün neresinde yer almaları daha olası?

Raporda tahminleri hesaplamada kullanılan veriler, varılan ülkedeki göçmen işçilere aittir ve 2013 yılındaki göçmen işçi sayılarından hareketledir. Araştırma, dünyada çalışma çağındaki nüfusun (15 yaş ve üzeri) yüzde 99,8’ini temsil eden 176 ülkeyi ve bölgeyi kapsamaktadır.

Göçmen ev işçilerine özel odaklanma

Rapor aynı zamanda göçmen ev işçilerinin küresel ölçekte ulaştıkları önemli sayıya işaret etmekte ve bu sektördeki belirgin toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini ortaya koymaktadır.

Ev işleri, ekonominin düzenlemelere en az tabi sektörlerinden biridir ve bu nedenle ILO açısından özel bir önem taşımaktadır. Göçmen kadın işçilerin yoğunluğu ve bu sektördeki işgücünün göreli az görünürlüğü nedeniyle ayrımcılığın çeşitli biçimleri burada iç içe geçmektedir.

Dünyada toplam ev işçisi sayısı 67,1 milyon olarak tahmin edilmektedir ve bu toplamın 11,5 milyonu, yani yüzde 17,2’si uluslararası göçmenlerdir. Göçmen ev işçilerinin yaklaşık 73,4’ü (8,5 milyon kişi) kadındır. Yüzde 24,0 ile Güneydoğu Asya ve Pasifik tüm dünyadaki kadın göçmen ev işçileri arasında en büyük paya sahip olan bölgedir. Bunu toplam içinde yüzde 22,1 payla Kuzey, Güney ve Batı Avrupa ve yüzde 19,0 ile Arap Devletleri izlemektedir.

Nüfusun yaşlanması, ayrıca diğer demografik ve sosyoekonomik değişikliklerle birlikte göçmen ev işçilerinin duruma göre ev hizmeti ihtiyaçlarının karşılanmasındaki boşlukları kapatmak üzere ülkeden ülkeye geçme olasılıkları da artmaktadır.

Cinsiyete göre göçmen ev işçileri


ILO İstatistik Bölümü Direktörü Rafael Diez de Medina’nın sözleriyle, “
Birçok açıdan bakıldığında göç konusu, Sürdürülebilir Kalkınma için 20130 Kalkınma Gündemi’nin merkezinde yer almaktadır. Göçmenlerin bir işte çalışmaları gerekmektedir; ancak bunun kadar kesin olan bir şey de göçmen alan pek çok ekonominin gelecek yıllarda yeni işçilere ihtiyaç duyacak olmasıdır. Dünyanın, bu akışları izleme açısından daha fazla ve daha iyi verilere ihtiyacı olacaktır; bu rapor da politika yapıcıları yönlendirecek sağlıklı küresel veri arayışı için bir standart getirmektedir.” 

Rapor, Uluslararası Çalışma Konferansı tarafından 1975 yılında benimsenen 143 sayılı “Olumsuz Koşullarda Göç ve Göçmen İşçilere Fırsat ve Muamele Eşitliği Sağlanması Sözleşmesi”nin 40. yılına denk gelmiştir.