Politika Alanları

Birleşmiş Milletler kuruluşları içinde hükümet, işveren ve işçiden oluşan üçlü yapıya sahip tek kuruluş olan ILO, sosyal adaletin temel unsurları olan insan haklarına saygıyı, saygın yaşam standartlarını, insanca çalışma koşullarını, istihdam olanaklarını ve ekonomik güvenceleri geliştirmeye ve tüm çalışanlara ulaştırmaya çaba göstermektedir. Bu hedefler çerçevesinde ILO Ankara; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile 10.02.2009 tarihinde imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde, önümüzdeki yıllarda çocuk işçiliği ile mücadeleyi, genç ve kadın istihdamını artırmayı, sosyal diyaloğu güçlendirmeyi ve kayıtdışı istihdamı engellemeyi öncelikli hedefleri arasına getirmiştir.
 1. Çocuk İşçiliği

  ILO ve ortakları hiçbir çocuğun sağlığına ve gelişimine zarar verecek veya geleceğinde saygın bir işe sahip olmasına engel olacak bir şekilde çalışmaya zorlanmadığı bir dünyayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda ILO, 1992 yılından bu yana “Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi” projeleri ile Türkiye de dahil olmak üzere pek çok üye ülkenin çocuk işçiliği ile mücadelede kaynak ve kapasitelerini güçlendirmeyi amaç edinmiştir. Bu çalışmalar sonucu Türkiye’de çocuk emeği önemli ölçüde azalmıştır.

 2. Kadın İstihdamı

  Kadın-erkek eşitliği, ILO’nun “Bütün Erkek ve Kadınlar için İnsana Yakışır İş” gündeminin ana öğesidir. ILO ve ortakları toplumsal eşitliği yakalamak için dünya çapında pek çok faaliyet düzenlemektedir. ILO Ankara Ofisi de bu bağlamda kadın istihdamı konusunda birçok araştırma gerçekleştirmiştir ve İşkur’la uygulanmakta olan “Toplumsal Eşitliğin Sağlanması ve Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi” ile Türkiye’de kadın istihdam oranlarının artması için katkı sağlamaya çalışmaktadır.

 3. Genç İstihdamı

  Gençlere saygın işler sağlayabilmek dünyadaki tüm ülkelerin karşılaştığı bir zorluktur. Gençler çoğunlukla kayıtdışı, güvencesiz işlerde az ücretle uzun saatler çalışmaktadırlar. ILO; uzmanlığı, üçlü yapısı ve küresel ortaklarıyla birlikte bir katalizör görevi görerek gençlere saygın ve üretken işler sağlayabilecek olan desteği verebilmekte ve tüm dünyada uygulanabilirliği olan politika ve programlar geliştirebilmektedir.

 4. Sosyal Diyalog ve Kayıtdışı İstihdam

  Sosyal diyalog ILO için hükümet, işveren ve işçi kuruluşları arasında ekonomik ve sosyal politikayla ilgili bilgi paylaşımı ve aktarımı anlamına gelmektedir. Sosyal diyaloğun temel amacı, iş dünyasının paydaşları arasında ortak karar alımını ve demokratik katılımı artırmaktır. Bu bağlamda ILO Ankara Ofisi hükümet, işveren ve işçi temsilcileri arasındaki sosyal diyaloğa aracı olmuştur.

 5. İş Sağlığı ve Güvenliği

  Ankara’daki ILO Ofisi, Türkiye’nin ILO Sözleşmeleri çerçevesindeki taahhütleri bağlamında bir yıl süreli bir teknik yardım projesi yürütmektedir. “Uluslararası Çalışma Standartlarına Uygun Olarak Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliğinin (İSG) İyileştirilmesi” başlığını taşıyan bu proje, üçlü istişare çerçevesinde, başta madencilik ve inşaat sektörleri olmak üzere iş güvenliğini ve sağlığını geliştirmeye yönelik ulusal çabaları kolaylaştırma amacını taşımaktadır. Yardımlar, ülkedeki yasalar ve yönetmeliklerle birlikte, Hükümetin ve üçlü bileşenlerin İş Sağlığı ve Güvenliği (III) Ulusal Politika Belgesi ve Eylem Planı’ndaki (2014-2018) siyasal ve stratejik çerçeve doğrultusunda sağlanmaktadır.

 6. Çalışma Hayatında Temel İlkeler ve Haklar

  Emeğin merkezi bir rol oynadığı modern toplumumuzun karmaşık yapısında çalışma alanındaki temel hak ve ilkelerin tanınması ve korunması hayati önem taşır. Bu haklar, adil etkileşimleri yönlendiren ahlaki bir pusula işlevi görür. Ahlaki bir pusula görevi gören bu haklar, işverenler ve işçiler arasındaki adil diyalog ortamını yönlendirerek haysiyetin, dürüstlüğün, eşitliğin ve tarafsızlığın hüküm sürdüğü bir atmosferi sürdürür (sürdürülmesine yardımcı olur mu desek?). Örgütlenme özgürlüğünden ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına kadar uzanan bir dizi ilkeyi kapsayan bu temel ilkeler, uyumlu işyerleri ve gelişen ekonomiler için temel oluşturur.

  Uluslararası çalışma standartlarını belirleyen ILO Sözleşmeleri ve Tavsiye Kararları, çalışma yaşamındaki temel ilkeler ve haklar, çalışma yaşamında insan hakları, istihdam politikası ve insan kaynaklarının geliştirilmesi de dahil olmak üzere, çalışma yaşamıyla ilgili çok çeşitli konunun temelidir. Küreselleşmenin sosyal etkilerine ilişkin artan endişeler, ILO üyelerinin (uluslararası düzeyde hükümet, işveren ve işçi temsilcileri) 1995 yılında “temel sözleşmeler” olarak ifade edilen) sekiz sözleşmede yer alan ve temel işçi haklarını korumaları nedeniyle temel standartlar olarak görülmeleri gereken çalışma standardı kategorilerini kabul etmelerine zemin hazırladı.

  ILO Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi, tüm ILO üye devletlerinin, söz konusu Sözleşmeleri onaylamamış olsalar bile ILO üyesi olmaları nedeniyle bu Sözleşmelerin konusunu oluşturan temel haklara ilişkin ilkelere saygı duyma, bu hakları geliştirme ve gerçekleştirme yükümlülüğüne sahip olduklarını teyit eder.

 7. İş Teftişi ve İdaresi

  İş teftişi, iş politikalarının uygulanmasını sürdürmek, geri bildirim sağlamak ve gerektiğinde bu politikaların yeniden düzenlenmesini sağlamak için iş idaresi sisteminin temel bir unsurudur. İş teftişinin faydaları konusunda genel bir mutabakat olsa da, iş müfettişlerinin gerçek etkisi, özellikle kırılgan veya ulaşılması zor gruplar arasında ve büyük kayıt dışı ekonomide genellikle sınırlı kalmaktadır. ILO, ilgili uluslararası çalışma standartlarının ve teknik danışmanlık hizmetleri ve projelerinin teşvik edilmesi yoluyla iş kanununa uyumu sağlamak amacıyla iş teftiş sistemlerini güçlendirmek için çalışmaktadır. ILO Ankara Ofisi, Türkiye'deki tüm kadın ve erkekler için daha insana yakışır bir çalışma ortamı sağlanmasına katkı sağlamak amacıyla bir proje başlattı. Bu proje ile işyeri uyumunu arttırmak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ve sosyal ortakların kurumsal kapasitesi geliştirilecek, rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesi ve insana yakışır iş konusunda bilinç arttırma yoluyla işyeri uyumunun geliştirilmesi sağlanacaktır.