Decision No. 608/QD-TTg of May 25, 2012, approving the national strategy on HIV/AIDS prevention and control through 2020 with a vision to 2030/Phê duyêt Chiên luoc quôc gia phòng, chông HIV/AIDS dên nam 2020 và tâm nhìn 2030 (in Vietnamese)